Vertikála – lezecké články

Tahle kate­go­rie tvo­ří obsa­ho­vé srd­ce eMon­ta­ny – najdeš tady naše dlou­hé původ­ní roz­ho­vo­ry, jejichž pří­pra­va a edi­ta­ce vět­ši­nou zabe­re měsí­ce. Někte­ré jsme měli roz­dě­la­né i něko­lik let (tře­ba roz­ho­vor s Bern­dem Arnol­dem, Jar­dou „Pisko­řem“ Hou­se­rem nebo s Tomá­šem „Sviš­těm“ Pil­kou).

Pat­ří sem také naše videa Pří­běhy cest, kte­rá se sna­ží před­sta­vo­vat lezec­ké lin­ky, kte­ré mají něja­ký šmrnc navíc. Občas se pus­tí­me do „nad­ča­so­vé­ho téma­tu“ (leze­ní s dět­mi, leze­ní nabo­so nebo tren­dy v čes­kém sta­věč­ství na umě­lé stě­ně) a zají­má nás také his­to­rie (psa­li jsme tře­ba o prv­ních lezec­kých závo­dech u nás nebo o sla­ňo­vá­ní přes Dül­fe­rův sed).

Až budeš mít chví­li času a kli­du, pusť se do někte­ré­ho z našich vel­kých člán­ků. Urči­tě najdeš něja­ký, co ješ­tě nemáš pře­čte­ný. Jeden ti v prů­mě­ru zabe­re 10 minut, ale dá se u nás zasek­nout i na del­ší dobu…

V tvor­bě ver­ti­kál­ních (lezec­kých) člán­ků nás momen­tál­ně nej­ví­ce pod­po­ru­je znač­ka Rafi­ki. Děku­je­me.