Nejde o čísla | ostatní

„Cho­díš kolem té ces­ty už dlou­ho, jsi tro­chu ner­vóz­ní. Dneska? Nebo to zku­síš až příš­tě? Láká tě všech­no odsu­nout na lep­ší pod­mín­ky, ale tím nic nezís­káš. Co máš dělat? Snaž se vcí­tit do prv­ní­ho doty­ku ská­ly a pak se sou­střeď na kaž­dý dal­ší jed­not­li­vý krok. Pros­tě do toho dej všech­no, lez nej­líp, jak umíš. I když náho­dou uklouzneš, budeš cítit spo­ko­je­nost z výko­nu.“

Všich­ni lez­ci sdí­lí­me podob­ný pocit, ať už leze­me čtyř­ky nebo desít­ky.