Horizont – nelezecké články

Skle­pej nate­če­né ban­dasky
a uvol­ni zmač­ka­né pal­ce z leze­ček.

Jsi na zemi.

Ber to jako začá­tek něče­ho nové­ho.
Však to víš a vidíš to i na svých kámo­ších – život se neto­čí jenom kolem skal, hor a kop­ců. I tady dole čeka­jí nové zážit­ky a výzvy.
Tisí­ce kilo­me­t­rů dale­ko nebo kou­sek za bará­kem.

Nezá­le­ží na tom, jest­li jsi lezec, cyk­lis­ta, kaja­kář nebo váš­ni­vý ces­to­va­tel.
Dob­ro­druž­ství zaži­ješ vždyc­ky, když dopře­du nevíš, jak to dopad­ne.

V tvor­bě hori­zon­tál­ních (nele­zec­kých) člán­ků nás momen­tál­ně pod­po­ru­je fir­ma Hudy. Děku­je­me.