MŮJ NEJVĚTŠÍ PYTEL

Vel­ká let­ní sou­těž o nej­lep­ší lite­rár­ní díl­ko s fot­kou. Pokud zrov­na nejsi Karel Čapek, tak letos si účast můžeš výji­meč­ně také odpra­co­vat. Čti dál a posí­lej své nápa­dy. Uzá­věr­ka sou­tě­že je 31. 8. 2020.

T: STANDA „SANY“ MITÁČ F: S. MITÁČ, J. FREIWALD
| ČERVEN 2020

KDO PYTLÍ, MÁ ZA TŘI

Kdo nepy­t­lí, leze pod svo­je limi­ty. Nikam je nepo­sou­vá a pře­šla­pu­je na mís­tě. Při­tom pro­hry pat­ří k leze­ní, tak proč se za ně sty­dět.

A kama­rá­dy v hos­po­dě stej­ně víc zaujmeš vyprá­vě­ním o tom, co se ti úpl­ně nepo­ved­lo. Že jsi vyle­zl ces­tu na OS bez jedi­né­ho zavá­há­ní? To je tro­chu nuda. Pyt­le a pří­běhy, to se sko­ro rov­ná.

I nás zají­má pří­běh tvé­ho nej­vět­ší­ho pyt­le. Nebo toho nej­vtip­něj­ší­ho, nej­bi­zar­něj­ší­ho. Pros­tě toho, na kte­rý rád vzpo­mí­náš. Nemu­sí ani nut­ně sou­vi­set pří­mo s leze­ním. Však tebe urči­tě něco napad­ne, když se nad tím v kli­du zamys­líš – máš na to něja­kých osm týd­nů. V naší vel­ké let­ní sou­tě­ži pak můžeš vyhrát mat­roš, se kte­rým můžeš zase pyt­lit vese­le dál.

PYTEL ODPADKŮ – ÚNIKOVÁ VARIANTA

Pokus si o sobě mys­líš, že nemáš lite­rár­ní talent (nebo vše vyle­zeš na prv­ní pokus bez pyt­lů), tak pro tebe máme letos ješ­tě alter­na­tiv­ní mož­nost.

Odnes co nej­vět­ší pytel odpad­ků ze skal (hod­ně jich bývá tře­ba pod turis­tic­ký­mi vyhlíd­ka­mi) a popros něko­ho, ať tě s ním vyfo­tí. K tomu pro­sím při­dej základ­ní info, kde jsi sbí­ral a kolik se ti toho poved­lo odnést. I to je totiž pří­běh pyt­le, kte­rý oce­ní i ostat­ní. Při­jme­me ho do sou­tě­že a naše poro­ta mu může dát divo­kou kar­tu.

NEBUDEŠ VĚDĚT, CO SI VYBRAT

Co můžu vyhrát?
Tak jako loni se jed­ná o mate­ri­ál, kte­rý do sou­tě­že věno­va­li naši inze­ren­ti, a můžeš se díky nim těšit na:

Pou­káz­ka 2 000 Kč na nákup v obcho­dě Hani­bal,
Batoh Moun­ta­in Equi­p­ment Orcus 24+ l,
Brý­le Carre­ra EGG od EC Store.cz,
Set CLIMB­skin: krém, gel a pil­ník,
Bare­fo­ot­ky Sal­tic dle vlast­ní­ho výbě­ru,
Dám­ský sedák CT Musa, nebo pán­ský sedák Deda­lo,
Lezeč­ky Ocún dle vlast­ní­ho výbě­ru,
Batoh Sin­ging Rock Roc­king 40 l,
Sou­dek jede­náct­ky Ska­lák od pivo­va­ru Roho­zec,
Batoh Pet­zl Kli­ff 36 l,
Pytel na mágo Rafi­ki Bis­hop – plný mága, co se do něj vejde,
Batoh Lowe Alpi­ne Mis­fit 27 l,
Hel­ma Crag Sen­der Mips od Hudy spor­tu.

– A TO NÁM V TELEVIZI ŘÍKALI, ŽE JE EKONOMICKÁ KRIZE… –

PRAVIDLA HRY

Co a kam poslat?
Sepiš nám svůj pří­běh pyt­le tak, ať má roz­sah ale­spoň „200 slov“, s mini­mál­ně jed­nou fot­kou (bude­me hod­no­tit i kva­li­tu fot­ky – tak jako v Nati­o­nal Geo­gra­phic). Nebrá­ní­me se jakým­ko­li jiným doplň­kům hlav­ní­ho tex­tu – videím, zvu­ko­vým nahráv­kám a čemu­ko­li jiné­mu. Tvo­ři­vos­ti a vti­pu se meze nekla­dou. 

Výsle­dek (vč. tvé­ho jmé­na a pří­jme­ní) pošli na [email protected] a do před­mě­tu napiš „Let­ní sou­těž“.

Jak to fun­gu­je?
Čle­no­vé naší redak­ce spo­leč­ně vyhlá­sí pořa­dí prv­ních tři­nác­ti nej­lep­ších pří­spěv­ků. Vítěz si vybí­rá cenu jako prv­ní. Dru­hý si vybí­rá z toho, co zby­de. Tře­tí z toho, co zby­de, atd…

I mistři občas pyt­lí. Špek na Čín­ské zdi, Hřen­sko 2020

Kolik na to mám času?
Ako­rát. Uzá­věr­ka sou­tě­že je 31. srp­na 2020 ve 23.59. Omlu­ven­ky za pozd­ní pří­chod nebe­re­me.

Vyhra­ju něco?
Dou­fá­me, že ano – cen je hod­ně. Výher­ce vyhlá­sí­me v prů­bě­hu září.

Jakou šan­ci na cenu má „úni­ko­vá vari­an­ta“?
Více bude­me oce­ňo­vat pří­běhy pyt­lů for­má­tu 200 slov, ale sbí­rá­ní odpad­ků může dostat divo­kou kar­tu. Pět nej­lep­ších úlov­ků navíc dosta­ne malý dárek – taš­ku na opa­ko­va­né pou­ži­tí od neziskov­ky Tra­sh Hero. (V minu­los­ti jsme děla­li roz­ho­vor s jejím zakla­da­te­lem Hon­zou Bare­šem, pozn. red.)

Kan­di­dá­ti na pytel…

__________________________

Mimo­cho­dem, ví něja­ký pamět­ník, jaký je původ sou­slo­ví „pově­sit pytel“? Bude­me rádi za ety­mo­lo­gic­ké objas­ně­ní. Piš na [email protected].

DÍKY ZA PODPORU | Svým cvak­nu­tím při­spí­váš eMon­ta­ně na dal­ší tvor­bu

Standa Mitáč

Hlav­ní edi­tor

„Leze­ní není o čís­lech a život není o peně­zích.“ Nej­ra­dě­ji píše o lidech, kte­ří vědí, že štěs­tí si nikde nekou­píš. Je závis­lý na sta­vech, kdy neře­ší čas a datum – v horách nebo doma upro­střed Labských pís­kov­ců. Nelé­čí se.

Jakub Freiwald

Edi­tor

Před mno­ha lety pro­pa­dl ces­to­vá­ní a v Čechách ho od té doby potkáš jenom v létě. Zby­tek roku rád kámo­še udr­žu­je v nejis­to­tě, ve kte­rém časo­vém pás­mu se zrov­na nachá­zí. I když milu­je hory, posled­ní dobou dává před­nost spíš tro­pic­kým oce­á­nům a sur­fo­vá­ní.