Je hlad nejlepší kuchař? Velká letní soutěž

Jíd­lo je to, co nás spo­ju­je. Rádi si pochut­ná­me na čer­stvém, domá­cím, šťav­na­tém… Přes­ně na tom, co se vylu­ču­je s vaře­ním v horách. Jak to máš ty? Jaké vychy­táv­ky nosíš do hor nebo skal? Poděl se o nápa­dy a vyhraj jed­nu z lezec­kých cen

A F: STANDA „SANY“ MITÁČ | ČERVEN 2019

POŠLI RECEPT NEBO PŘÍBĚH

Pere se to v tobě. Tou­žíš po tom ochut­nat míst­ní spe­ci­a­li­tu, ale víš, že pokud ti kvů­li tomu­to roz­hod­nu­tí bude celý týden špat­ně, tak na tre­ku kon­číš. Tak­že jak – ochut­náš tu zakrou­ce­nou potvo­ru, nebo si radě­ji necháš zajít chuť? Spo­lé­háš na svých výpra­vách spí­še na svo­je dove­ze­né jíd­lo, nebo tě láká co nej­ví­ce zkou­šet míst­ní zdro­je?

Vel­ká let­ní sou­těž eMon­ta­ny nava­zu­je na náš Gastrospe­ci­ál a bude se také točit kolem jíd­la. Mož­nos­ti, jak svo­ji účast pojmout, máš dvě. Za prvé nám můžeš popsat svůj oblí­be­ný recept/vychytávku/nápad, kte­rý se ti osvěd­čil na ska­lách či v horách. Nebo, za dru­hé, nám můžeš vyprá­vět něja­ký pří­běh ze živo­ta, kte­rý se pojí s téma­tem „jíd­lo“.

Tak zapře­mýš­lej a pošli nám do 15. září svůj text s fot­kou. Když nás zaujmeš, budeš si pak moci vybrat jed­nu z cen dole.

CENY, NA KTERÉ SE PRÁŠIT NEBUDE

Co můžu vyhrát?
Tak jako loni jde o prak­tic­ké věci, kte­ré si můžeš vzít do hor nebo skal a vyu­žít je tam.

Dár­ky do sou­tě­že věno­va­li naši inze­ren­ti a můžeš se díky nim těšit na:

Útoč­ný batoh Peak Ascent 42 l,
šáh­lo Tric­ky od Clim­bing Tech­no­lo­gy
dám­ský lezec­ký set Rafi­ki Siu­ran­na + Vel­la,
hel­ma Mam­mut Wall Rider Mips, kte­rou v Čes­ku dis­tri­bu­u­je Hudy,
nový sedák Akat­ta od Rock Empi­re,
kara­bi­na a jis­tít­ko Pet­zl Rever­so, kte­ré v Čes­ku dis­tri­bu­u­je Ver­ti­cal Tra­de,
lezec­ké kalho­ty Comi­ci od Moun­ta­in Equi­p­ment,
jis­tít­ko Rama od fir­my Sin­ging Rock,
pou­káz­ku 2 000 Kč na nákup v obcho­dě Hani­bal,
sou­dek piva z pivo­va­ru Roho­zec v Čes­kém ráji.

„Ze všech lásek nej­u­přím­něj­ší je lás­ka k jídlu.“ G. B. Shaw

Co a kam poslat?
Sepiš nám svůj recept nebo pří­běh tak, ať má roz­sah ale­spoň „200 slov“, s mini­mál­ně jed­nou fot­kou (bude­me hod­no­tit i kva­li­tu fot­ky – tak jako v gastro­no­mic­kých kni­hách). Nebrá­ní­me se jakým­ko­li jiným pří­lo­hám – videím, zvu­ko­vým nahráv­kám a čemu­ko­li jiné­mu. Tvo­ři­vos­ti a vti­pu se meze nekla­dou. 

Výsle­dek pošli na [email protected] a do před­mě­tu napiš „Let­ní sou­těž“.

Jak to fun­gu­je?
Čle­no­vé naší redak­ce spo­leč­ně vyhlá­sí pořa­dí prv­ních dese­ti nej­lep­ších pří­spěv­ků.
Vítěz si vybí­rá jako prv­ní. Dru­hý si vybí­rá z toho, co zby­de. Tře­tí z toho, co zby­de, atd…

Kolik na to mám času?
Ako­rát. Uzá­věr­ka sou­tě­že je 15. září 2019 ve 23.59. Omlu­ven­ky za pozd­ní pří­chod nebe­re­me.

Vyhra­ju něco?
Dou­fá­me, že ano. Výher­ce vyhlá­sí­me na kon­ci září.

DÍKY ZA PODPORU | Svým cvak­nu­tím při­spí­váš eMon­ta­ně na dal­ší tvor­bu

Standa Mitáč

Hlav­ní edi­tor

„Leze­ní není o čís­lech a život není o peně­zích.“ Nej­ra­dě­ji píše o lidech, kte­ří vědí, že štěs­tí si nikde nekou­píš. Je závis­lý na sta­vech, kdy neře­ší čas a datum – v horách nebo doma upro­střed Labských pís­kov­ců. Nelé­čí se.

Jakub Freiwald

Edi­tor

Před mno­ha lety pro­pa­dl ces­to­vá­ní a v Čechách ho od té doby potkáš jenom v létě. Zby­tek roku rád kámo­še udr­žu­je v nejis­to­tě, ve kte­rém časo­vém pás­mu se zrov­na nachá­zí. I když milu­je hory, posled­ní dobou dává před­nost spíš tro­pic­kým oce­á­nům a sur­fo­vá­ní.