Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpra­co­vá­vá Vaše osob­ní úda­je?
Správ­cem osob­ních úda­jů pod­le čl. 4 bod 7 naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Sta­ni­slav Mitáč, IČ: 03881318, zapsa­ný v obchod­ním rejstří­ku vede­ném Měst­ským úřa­dem Čes­ká Lípa, se síd­lem: Cvi­kov­ská 2972, 47001 Čes­ká Lípa (dále jen: „Správ­ce”) a jako správ­ce bude­me zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní úda­je dle níže uve­de­ných pod­mí­nek.
Správ­ce nejme­no­val pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

Jaké osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me?
Osob­ní­mi úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce o iden­ti­fi­ko­va­né nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­né fyzic­ké oso­bě; iden­ti­fi­ko­va­tel­nou fyzic­kou oso­bou je fyzic­ká oso­ba, kte­rou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fi­ko­vat, zejmé­na odka­zem na urči­tý iden­ti­fi­ká­tor, napří­klad jmé­no, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, lokač­ní úda­je, síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prv­ků fyzic­ké, fyzi­o­lo­gic­ké, gene­tic­ké, psy­chic­ké, eko­no­mic­ké, kul­tur­ní nebo spo­le­čen­ské iden­ti­ty této fyzic­ké oso­by.

Zpra­co­vá­vá­me pou­ze osob­ní úda­je, kte­ré nám posky­tu­je­te v sou­vis­los­ti s vyu­ží­vá­ním našich slu­žeb. Jed­ná se tak nej­čas­tě­ji o úda­je, kte­ré nám sdě­lí­te při regis­tra­ci k někte­ré z našich slu­žeb:

– Email
– Jmé­no a pří­jme­ní
– Kon­takt­ní a/nebo doru­čo­va­cí adre­sa, pří­pad­ně fak­tu­rač­ní adre­su
– Dal­ší úda­je Vámi dob­ro­vol­ně vypl­ně­né 
a dále úda­je, kte­ré od zís­ká­me tím, že pou­ží­vá­te naše služ­by:
– IP adre­sa
– pří­pad­ně jiný onli­ne iden­ti­fi­ká­tor

 
Proč osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me a na jakém zákla­dě?
A) Zákon­ným důvo­dem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je:
– plně­ní smlou­vy mezi Vámi a správ­cem pod­le čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
– zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní úda­je na zákla­dě plně­ní povin­nos­tí vyplý­va­jí­cí pro nás ze záko­na (napří­klad archi­va­ce účet­ních zázna­mů) a to i bez Vaše­ho sou­hla­su
– opráv­ně­ný zájem správ­ce na posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

B) Úče­lem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je:
– vyří­ze­ní Vaší objed­náv­ky a výkon práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem; při objed­náv­ce jsou vyža­do­vá­ny osob­ní úda­je, kte­ré jsou nut­né pro úspěš­né vyří­ze­ní objed­náv­ky (jmé­no a adre­sa, kon­takt)
– zlep­še­ní kva­li­ty našich slu­žeb
– pro­vá­dě­ní ana­lýz a měře­ní
– zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a čině­ní dal­ších mar­ke­tingo­vých akti­vit.
Ze stra­ny správ­ce nedo­chá­zí auto­ma­tic­ké­mu indi­vi­du­ál­ní­mu roz­ho­do­vá­ní ve smys­lu čl. 22 GDPR.
 
Kdo bude mít pří­stup k Vašim úda­jům a jak dlou­ho?
Správ­ce pro­hla­šu­je, že při­jal veš­ke­rá vhod­ná tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní Vašich osob­ních úda­jů. K osob­ním úda­jům mají pří­stup pou­ze pově­ře­né oso­by. Part­ne­ři, kte­rým Vaše data svě­řu­je­me, jsou rov­něž schop­ni zajis­tit tako­vé tech­nic­ké a orga­ni­zač­ní zabez­pe­če­ní, aby nemoh­lo dojít k neo­práv­ně­né­mu nebo naho­di­lé­mu pří­stu­pu k Vašim úda­jům či k jejich jiné­mu zne­u­ži­tí.

Tře­tí­mi stra­na­mi, kte­ré mohou mít pří­stup k Vašim osob­ním úda­jům v nezbyt­ném roz­sa­hu jsou:
a) oso­by podí­le­jí­cí se na dodá­ní zboží/ slu­žeb a rea­li­za­ci pla­teb;
b) oso­by, kte­rým posky­tu­je­me úda­je za úče­lem ana­lý­zy návštěv­nos­ti našich webů;
c) oso­by, kte­ré pro nás zajiš­ťu­jí zabez­pe­če­ní a inte­gri­tu našich slu­žeb, tech­nic­ký pro­voz urči­té služ­by, pro­vo­zo­va­te­lé tech­no­lo­gií a dal­ší služ­by;
d) Za urči­tých, přes­ně defi­no­va­ných, pod­mí­nek jsme pak povin­ni někte­ré Vaše osob­ní úda­je pře­dat orgá­nům veřej­né sprá­vy.
Správ­ce nemá v úmys­lu pře­dat osob­ní úda­je do tře­tí země. Veš­ke­rá data jsou uklá­dá­na na úze­mí zemí EU, nebo zemí, kte­ré jsou EU usta­no­ve­ny jako bez­peč­né.

Správ­ce ucho­vá­vá osob­ní úda­je po dobu nezbyt­nou k výko­nu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem a uplat­ňo­vá­ní náro­ků z těch­to smluv­ních vzta­hů a násled­ně po dobu 10 let od ukon­če­ní smluv­ní­ho vzta­hu. Může­te kdy­ko­liv vyu­žít někte­ré­ho ze svých níže popsa­ných práv. Po uply­nu­tí doby ucho­vá­vá­ní osob­ních úda­jů správ­ce osob­ní úda­je vyma­že.
 
Jsou mé osob­ní úda­je v bez­pe­čí?
K ochra­ně osob­ních úda­jů při­stu­pu­je­me s maxi­mál­ní obe­zřet­nos­tí a vyu­ží­vá­me dosta­teč­né zabez­pe­če­ní. Veš­ke­ré osob­ní úda­je jsou zabez­pe­če­ny stan­dard­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a postu­py, kte­ré prů­běž­ně kon­t­ro­lu­je­me a aktu­a­li­zu­je­me. Za úče­lem lep­ší­ho zabez­pe­če­ní Vašich osob­ních úda­jů je pří­stup k těm­to úda­jům chrá­něn hes­lem a cit­li­vé úda­je jsou při pře­no­su mezi Vaším pro­hlí­že­čem a naši­mi webo­vý­mi strán­ka­mi šif­ro­vá­ny.

Je nut­né si uvě­do­mit, že i maxi­mál­ní zabez­pe­če­ní není záru­kou 100% ochra­ny osob­ních úda­jů pro­ti zís­ká­ní pří­stu­pu, zko­pí­ro­vá­ní, zve­řej­ně­ní, pozmě­ně­ní nebo zni­če­ní tře­tí oso­bou. Bez Vaší pomo­ci a odpo­věd­né­ho cho­vá­ní nejsme schop­ni plně zajis­tit bez­peč­nost Vašich úda­jů. Ucho­vá­vej­te tedy svá hes­la k našim služ­bám v taj­nos­ti a zvol­te tako­vé hes­lo, kte­ré není jed­no­du­ché odvo­dit. Dodr­žuj­te základ­ní bez­peč­nost­ní zása­dy.
 
Může­me zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní úda­je i bez Vaše­ho sou­hla­su?
Vaše osob­ní úda­je může­me zpra­co­vá­vat i bez Vaše­ho sou­hla­su. Zákon­nost tako­vé­ho zpra­co­vá­ní vyplý­vá pří­mo z plat­ných práv­ních před­pi­sů. Jed­ná se o pří­pad, kdy jsou Vaše osob­ní úda­je nezbyt­né:
– pro spl­ně­ní všech obec­ně závaz­ných práv­ních před­pi­sů musí­me zpra­co­vá­vat někte­ré osob­ní úda­je i bez ohle­du na Vámi udě­le­ný sou­hlas po dobu sta­no­ve­nou pří­sluš­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy či v sou­la­du s nimi i po pří­pad­ném odvo­lá­ní Vaše­ho sou­hla­su
– zpra­co­vá­ní, jež je nezbyt­né pro úče­ly našich opráv­ně­ných zájmů (např. k zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti našich webů)
 
Jaká prá­va máte v sou­vis­los­ti s ochra­nou osob­ních úda­jů?
Upo­zor­ňu­je­me, že nejste povin­ni nám jaké­ko­liv úda­je poskyt­nout a jejich poskyt­nu­tí je dob­ro­vol­né.
Pod­le Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES máte prá­vo u naší spo­leč­nos­ti jakož­to správ­ce Vašich osob­ních úda­jů: 

a)  poža­do­vat pří­stup k osob­ním úda­jům, kte­ré o Vás zpra­co­vá­vá­me a máte prá­vo zís­kat pří­stup k těm­to osob­ním úda­jům a k dal­ším infor­ma­cím uve­de­ným v čl. 15 Naří­ze­ní,
b) poža­do­vat opra­vu osob­ních úda­jů, kte­ré o Vás zpra­co­vá­vá­me, pokud jsou nepřes­né,
c) poža­do­vat výmaz osob­ních úda­jů (prá­vo být „zapo­me­nut“) v urči­tých pří­pa­dech, 
d) poža­do­vat ome­ze­ní zpra­co­vá­ní úda­jů,
e) zís­kat osob­ní úda­je, kte­ré se Vás týka­jí ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu, a máte prá­vo pře­dat tyto úda­je jiné­mu správ­ci,
f) máte prá­vo vznést námit­ku či stíž­nost pro­ti zpra­co­vá­ní v urči­tých pří­pa­dech,
g) prá­vo být infor­mo­ván o poru­še­ní zabez­pe­če­ní osob­ních úda­jů v urči­tých pří­pa­dech,
h) dal­ší prá­va sta­no­ve­ná v záko­ně o ochra­ně osob­ních úda­jů a v obec­ném naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů č. 2016/679 po naby­tí jeho účin­nos­ti.

Kaž­dé z těch­to práv může­te uplat­nit na níže uve­de­ných kon­takt­ních úda­jích. Pokud obdr­ží­me Vaši žádost, bude­me Vás infor­mo­vat o při­ja­tých opat­ře­ních bez zby­teč­né­ho odkla­du a v kaž­dém pří­pa­dě do jed­no­ho měsí­ce od obdr­že­ní žádosti. Tuto lhů­tu je mož­né v pří­pa­dě potře­by a s ohle­dem na slo­ži­tost a počet žádos­tí pro­dlou­žit o dal­ší dva měsí­ce. Kaž­dý uži­va­tel vyu­ží­va­jí­cí naše služ­by má mož­nost zís­kat pře­hled veš­ke­rých osob­ních úda­jů, kte­ré o něm evi­du­je­me. Při­hlá­sit se o infor­ma­ce může­te na emai­lu: [email protected].

V pří­pa­dě nepři­je­tí Vaši žádosti, jsme povin­ni Vás infor­mo­vat bez­od­klad­ně a nej­poz­dě­ji do jed­no­ho měsí­ce od při­je­tí o důvo­dech nepři­je­tí opat­ře­ní. V urči­tých pří­pa­dech, kdy bude Vaše žádost nepři­mě­ře­ná nebo nedů­vod­ná (zejmé­na v pří­pa­dech kdy se žádost nepři­mě­ře­ně opa­ku­je), nejsme pod­le Naří­ze­ním povin­ni zce­la nebo z čás­ti Vaší žádosti vyho­vět. V tako­vých pří­pa­dech Vám může­me ulo­žit při­mě­ře­ný popla­tek zohled­ňu­jí­cí admi­nis­tra­tiv­ní nákla­dy spo­je­né s poskyt­nu­tím poža­do­va­ných infor­ma­cí nebo sdě­le­ní nebo s uči­ně­ním poža­do­va­ných úko­nů. Jako sub­jekt úda­jů máte vždy prá­vo obrá­tit se pří­mo na dozo­ro­vý úřad, kte­rým je Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

Pokud obdr­ží­me Vaši žádost, ale bude­me mít důvod­né pochyb­nos­ti o Vaší totož­nos­ti, může­me Vás požá­dat o poskyt­nu­tí doda­teč­ných infor­ma­cí nezbyt­ných k potvr­ze­ní Vaší totož­nos­ti. 

V pří­pa­dě, kdy se domní­vá­te, že naše spo­leč­nost zpra­co­vá­vá Vaše osob­ní úda­je neo­práv­ně­ně či jinak poru­šu­je Vaše prá­va, máte prá­vo podat stíž­nost u dozo­ro­vé­ho úřa­du, kte­rým je Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů či máte prá­vo požá­dat o soud­ní ochra­nu.
 
Jak nás může­te kon­tak­to­vat?
V pří­pa­dě jakých­ko­liv dota­zů či pokud chce­te uplat­nit Vaše zákon­ná prá­va, nebo vyslo­vit nesou­hlas s dal­ším zasí­lá­ním našich obchod­ních sdě­le­ní, nás může­te kon­tak­to­vat pro­střed­nic­tvím e‑mailu: [email protected]. Poža­da­vek je rov­něž mož­né řešit kore­spon­denč­ní ces­tou na síd­lo správ­ce: Sta­ni­slav Mitáč, Cvi­kov­ská 2872, 47001 Čes­ká Lípa.

Abychom si moh­li ově­řit Vaši lezec­kou identi­tu, může­me chtít, abys­te nám vhod­ným způ­so­bem pro­ká­za­li Vaši totož­nost. Jde o pre­ven­tiv­ní bez­peč­nost­ní opat­ře­ní (něco jako smyč­ka pod prv­ním kru­hem, pozn. red.), abychom zame­zi­li pří­stu­pu neo­práv­ně­ných osob k Vašim osob­ním úda­jům (např. pře­le­zo­vé­mu deníč­ku).

DÍKY ZA PODPORU | Svým cvak­nu­tím při­spí­váš eMon­ta­ně na dal­ší tvor­bu