Příběhy cest | video

Někte­ré skal­ní linie pří­mo vola­jí po tom, abys je vyle­zl. Nád­her­né hra­ny, hlad­ké stě­ny nebo vyhlá­še­né spá­ry. Prá­vě kvů­li podob­ným cestám sto­jí za to se neu­stá­le zlep­šo­vat.

Tady se bude­me sna­žit před­sta­vit lin­ky, kte­ré jsou něčím jiné než ty ostat­ní. Ces­ty s dob­ro­druž­nou his­to­riíneprá­vem zapo­me­nu­té výstu­py nebo legen­dár­ní kla­si­ky.

V tom, abychom videa moh­li točit, nás letos pod­po­ru­je Tena­ya a Chim­pan­zee. Děku­je­me.