U stolu | rozhovory

U sto­lu nejde o tebe. Zají­má tě člo­věk, kte­rý sedí napro­ti. Vět­ši­nou toho už hod­ně pro­žil, nebo se dá před­po­klá­dat, že tepr­ve spous­tu inspi­ra­ce ostat­ním při­ne­se. Ať už to budou prvo­vý­stu­py, vzpo­mín­ky nebo nové náhle­dy na život.

„Kdo chce sly­šet, musí mlčet,“ tohle pří­slo­ví pla­tí i v pří­pa­dě téhle kate­go­rie.
Do našich roz­ho­vo­rů se bude­me vypích­nout také krát­ké zvu­ko­vé vsuv­ky, díky kte­rým si hos­ta na chví­li poslech­neš s námi.