BOULDERMATKA ZEVNITŘ

Jak si kdo uste­le, tak si taky spad­ne. Mezi boul­der­mat­ka­mi jsou vět­ší roz­dí­ly, než si mož­ná mys­líš. Pohled dovnitř mat­ra­ce s kon­struk­cí FTS od Ocúnu pro­zra­zu­je, že spo­leh­li­vá a leh­ká boul­der­mat­ka roz­hod­ně není jen hez­ky zaba­le­ný kus moli­ta­nu.

TEXT: LUCIE TROJANOVÁ FOTO: OCÚN (PR ČLÁNEK)
| KVĚTEN 2022

ÚPLNĚ JINÉ BOULDERMATKY

U vel­ké­ho šicí­ho stro­je vyrá­bí šva­dle­na žlu­to­čer­né pyt­le z pev­né, odol­né tka­ni­ny. Postu­pu­je sys­te­ma­tic­ky, kaž­dou úlo­hu zopa­ku­je desetkrát, aby vytvo­ři­la základ sady pro deset mat­ra­cí.

K oba­lům při­ší­vá také ramen­ní a beder­ní popru­hy, zipy a pout­ka. Zipy naší­vá ze dvou stran obdél­ní­ko­vé­ho tva­ru, což je prak­tic­ká vychy­táv­ka, díky níž lze mat­ra­ci roz­lo­žit kla­sic­ky ane­bo podél­ně. Podél­né roz­lo­že­ní při­jde vhod pod tra­ver­zo­vý­mi boul­de­ry ane­bo v noci, když se na boul­dři­ci potře­bu­ješ vyspat.

U ved­lej­ší­ho sto­lu vklá­dá její kole­gy­ně do moli­ta­no­vé šab­lo­ny pěno­vé váleč­ky. Sho­ra vypa­dá její prá­ce tro­chu jako plně­ní plá­ství ve vče­lím úlu. Jestli­že seší­vá­ní oba­lů na mat­ra­ce je běž­ným výje­vem z jaké­ko­li továr­ny na boul­der­mat­ky, tak o téhle prá­ci se to říct roz­hod­ně nedá.

POSTAVENÉ NA HLAVU

Boul­der­mat­ky pod­lé­ha­jí mód­ním tren­dům tak jako všech­ny lezec­ké caj­ky. Jsou fia­lo­vé, růžo­vé i pru­ho­va­né. Ačko­liv se nave­nek tvá­ří růz­ně, tak uvnitř vět­ši­na z nich vypa­dá stej­ně – něko­lik růz­ně tuhých vrs­tev moli­ta­nu na sobě. Jak už jsme ale nazna­či­li, exis­tu­je jed­na čes­ká výjim­ka z toho­to pra­vi­dla: boul­der­mat­ky od Ocúnu s vnitř­ní kon­struk­cí pojme­no­va­nou FTS (Foam Tube Suspensi­on).

Při vymýš­le­ní FTS popus­ti­li vývo­já­ři uzdu svo­jí fan­ta­zii a posta­vi­li základ­ní před­po­klad o hori­zon­tál­ních vrst­vách moli­ta­nu na hla­vu. Jiný­mi slo­vy – nasklá­da­li tlu­mi­cí pěny do boul­dři­ce nasto­ja­to. Moli­tan v FTS mat­ra­cích slou­ží jen jako šab­lo­na pro ver­ti­kál­ně umís­tě­né váleč­ky. A tyhle váleč­ky jsou zásad­ní měrou zod­po­věd­né za měk­kost tvých odsko­ků.

Domi­na­tor – prv­ní boul­der­mat­ka s revo­luč­ní kon­struk­cí FTS


Jaké tohle ver­ti­kál­ní řeše­ní při­ná­ší výho­dy? Za prvé, tolik se s mati­ce­mi nenadřeš do kop­ce. Váleč­ky jsou z leh­ké pěny a uvnitř jsou duté, tak­že opro­ti kon­ku­ren­ci jsou boul­der­mat­ky leh­čí. Navíc díky této kon­struk­ci nedo­chá­zí k proská­ká­ní mat­ra­ce upro­střed, v mís­tě nej­čas­těj­ší­ho dopa­du. Boul­der­mat­ky s FTS fun­gu­jí stej­ně dob­ře upro­střed i na okra­jích. A hlav­ně v porov­ná­ní s jiný­mi mat­ra­ce­mi stej­né tloušť­ky tyhle boul­dři­ce sku­teč­ně nej­e­fek­tiv­ně­ji tlu­mí pády.

To se dá ově­řit měře­ním. Exis­tu­je přes­ná meto­di­ka, kte­rá doká­že srov­nat dopa­dy na nej­růz­něj­ší boul­der­mat­ky. Jejím pou­ži­tím se dozví­me hod­no­tu HIC, což je zkrat­ka pro ang­lic­ké sou­slo­ví Head Inju­ry Cri­te­ri­on… Do češ­ti­ny by se dalo pře­lo­žit jako „kri­té­ri­um pora­ně­ní hla­vy“.

– TOMASO GREKSÁK LEZE „KING FISHER“ 7A+, OSTROV VESTVAGØY, LOFOTY (f: T. Greksák) –

PADAJÍCÍ KINDERKOPF

Hod­no­tu HIC zís­ká­vá­me prak­tic­kým tes­tem – sho­ze­ním kula­té­ho objek­tu z výš­ky na mat­ra­ci. Může to půso­bit tro­chu bru­tál­ně, ale měří se výš­ka odra­zu kula­té­ho těle­sa, kte­ré se veli­kost­ně a tva­ro­vě podo­bá dět­ské hla­vě, po dopa­du na měk­ký povrch. Na zákla­dě výsled­ků se dají objek­tiv­ně porov­nat tlu­mi­cí schop­nos­ti mate­ri­á­lů, kte­rý­mi se obklá­da­jí dět­ská hřiš­tě. Podob­ná meto­di­ka fun­gu­je veli­ce dob­ře i pro boul­der­mat­ky, a pro­to jsme ji pře­vza­li.

Na výsle­dek mají vliv výš­ka, gra­vi­tač­ní zrych­le­ní a samo­zřej­mě také kva­li­ta pod­lož­ky. O tu nám jde pře­de­vším. Za bez­peč­nou hod­no­tu se pova­žu­je HIC = 400 (jed­not­ka se neu­vá­dí). Aby bylo srov­ná­ní výsled­ků jed­not­li­vých mat­ra­cí co nej­pře­hled­něj­ší, sha­zu­je­me postup­ně „hla­vo­vi­té“ objek­ty z růz­ných výšek a pro kaž­dou mat­ra­ci zjiš­ťu­je­me výš­ku, při níž dosáh­ne výsled­ku HIC = 400. Pla­tí samo­zřej­mě, že čím vět­ší výš­ka pro HIC = 400, tím lep­ší boul­dři­ce. Tím měk­čí pády a tím vět­ší dušev­ní poho­da, když máš pod noha­ma tři met­ry vzdu­chu a tepr­ve pod ním dopa­diš­tě.

Kva­lit­ní pří­pra­va je základ. Alban Levier čis­tí liš­ty v pro­jek­tu, Fon­ta­i­ne­bleau (f: Jakub Frič)


GENEZE BOULDERMATKY

Tes­to­vá­ní hoto­vých mat­ra­cí ale před­chá­zí nejmé­ně dva roky napl­ně­né spous­tou prá­ce. Všech­no začí­ná na pora­dě vývo­jo­vé­ho oddě­le­ní, kde se dává dohro­ma­dy zadá­ní – jaké para­me­t­ry musí boul­der­mat­ka spl­ňo­vat, jak má být vel­ká, kolik smí vážit a jaké spe­ci­ál­ní vychy­táv­ky potře­bu­je­me vymys­let.

Až po důklad­ném otes­to­vá­ní pro­to­ty­pů může začít séri­o­vá výro­ba. A ta nese­stá­vá z málo kro­ků. Ve zkrat­ce to jsou tře­ba tyto: Stří­há­ní tex­til­ní­ho mate­ri­á­lu, šití oba­lů, pou­tek, ramen­ních a beder­ních popru­hů, při­ší­vá­ní zipů, vyře­zá­vá­ní moli­ta­no­vých šab­lon, jejich plně­ní tlu­mi­cí­mi váleč­ky, měst­ná­ní výpl­ní do oba­lů pěk­ně natěs­no, začiš­ťo­vá­ní, štít­ko­vá­ní, bale­ní a nasklad­ňo­vá­ní.

Kaž­dý krok pocho­pi­tel­ně obsa­hu­je řadu men­ších kro­ků. Jed­na boul­dři­ce vzni­ká v prů­mě­ru tři až čty­ři hodi­ny čis­té­ho času. Nejdéle nám trvá Incu­ba­tor.

PRŮKOPNICKÝ DOMINATOR

Prv­ní boul­der­mat­kou s FTS tech­no­lo­gií byl Domi­na­tor. Na trh jsme ho uved­li v roce 2011 a jeho ori­gi­nál­ní kon­struk­ci oce­ni­li i porot­ci veletr­hu out­do­o­ro­vé­ho vyba­ve­ní ISPO v Mni­cho­vě. Jeho typic­ký žlu­to­čer­ný design je už roky spo­jo­va­ný s výji­meč­ně dob­rý­mi tech­nic­ký­mi para­me­t­ry, a pro­to si ho poři­zu­jí hro­ti­či a úder­ní­ci, kte­ří chtě­jí ve výle­zech z highbal­lů mys­let vždyc­ky jen na příští krok, a ne na zvrt­nu­té kot­ní­ky a pod­lo­me­ná kole­na.

Od leto­š­ka lze FTS nalézt i v útro­bách něko­li­ka dal­ších boul­der­ma­tek od Ocúnu. Váleč­ky nasto­ja­to teď tlu­mí dopa­dy i do obří­ho Incu­ba­to­ru, do Moonwal­ku a také do letoš­ní novin­ky pojme­no­va­né Joker.

DOMINATOR
Iko­nic­ká žlu­to­čer­ná boul­dři­ce, kte­rá je 14,5 cm tlus­tá v roz­lo­že­ném sta­vu, FTS má od své­ho vzni­ku v roce 2011, s mož­nos­tí podél­né­ho roz­lo­že­ní, poho­dl­ný­mi vyztu­že­ný­mi ramen­ní­mi popru­hy, beder­ním popru­hem, inte­gro­va­ným kobe­reč­kem a tak dále.

Toma­so Greksák na Domi­na­to­ru, Lofo­ty
(f: T. Greksák)


INCUBATOR
V téhle mat­ra­ci se snou­bí veli­ká plo­cha dopa­diš­tě s výbor­nou sklad­nos­tí, pro­to ji taky ozna­ču­je­me jako nej­kom­pakt­něj­ší obří cra­sh pad na trhu, roz­lo­že­ná měří 218 x 100 cm, nová čtyř­díl­ná kon­struk­ce umož­ňu­je i její pře­lo­že­ní na polo­vi­nu, čímž zís­káš dopa­do­vou plo­chu o tloušť­ce 20 cen­ti­me­t­rů. Slo­že­nou ji lze narvat do kuf­ru prů­měr­né­ho oso­bá­ku. Nos­ný sys­tém je navr­že­ný tak, aby se při roz­lo­že­ní neušpi­nil, tak­že si při pře­ná­še­ní Incu­bo­še neušpi­níš záda.

MOONWALK
Uni­ver­zál­ní mati­ce pro boul­dris­ty, kte­ří chtě­jí zku­sit od vše­ho tro­chu. Dva způ­so­by roz­lo­že­ní, pol­stro­va­né ramen­ní popru­hy, inte­gro­va­ný kobe­re­ček.

JOKER
Novin­ka roku 2022, kte­rá je malá, ale efek­tiv­ní. I Joke­ra můžeš roz­lo­žit podél­ně, také má pol­stro­va­né ramen­ní popru­hy a inte­gro­va­ný kobe­re­ček. K mání ve dvou opti­mis­tic­kých bar­vách.

„Domi­na­tor, Moonwalk a Joker vyba­vu­je­me sys­té­mem 1+1, kte­rý umož­ňu­je snad­né spo­je­ní dvou slo­že­ných boul­der­ma­tek a jejich noše­ní jed­ním lez­cem.“

A CO EKOLOGIE?

Eko­lo­gic­ky smýš­le­jí­cí lez­ce může potě­šit fakt, že šab­lo­ny na váleč­ky, kte­ré jsou zákla­dem FTS, zís­ká­vá­me jako odpad­ní mate­ri­ál z jiných výrob­ních odvět­ví. Mís­to toho, aby se ten­to odpad vyho­dil, tak se mu vdech­ne dru­hý život, kte­rý je o dost zají­ma­věj­ší a taky del­ší, pro­to­že pocti­vě vyro­be­ná boul­dři­ce vydr­ží dlou­hé roky.

Mimo­cho­dem, za rok se tu zpra­cu­je cca 700 m3 toho­to zbyt­ko­vé­ho moli­ta­nu (PUR pěny), což při jeho obje­mo­vé hmot­nos­ti 28 kg/m3 dělá úspo­ru cca 20 tun.

Dále jsme v posled­ních letech pře­sta­li při výro­bě boul­der­ma­tek pou­ží­vat mate­ri­á­ly s obsa­hem PVC, kte­ré není vůči pří­ro­dě vzhle­dem ke svo­jí dlou­hé době roz­kla­du dva­krát přá­tel­ské.

No a koneč­ně – než se boul­der­mat­ky vyda­jí na ces­tu do obcho­dů a k lez­cům, balí­me je do recyklo­va­ných fólií. A to nejen ty s FTS, ale úpl­ně všech­ny.

„Vnitř­ky našich boul­der­ma­tek plní­me moli­ta­nem, kte­rý by jinak skon­čil v odpa­du.“

12 KROKŮ K HOTOVÉ BOULDŘICI

1. myš­len­ka pře­ta­ve­ná v přes­né zadá­ní
2. vytvo­ře­ní kon­cep­tu – kon­struk­ce, mate­ri­á­ly, tech­no­lo­gie výro­by…
3. tes­to­vá­ní vlast­nos­tí vybra­ných mate­ri­á­lů – např. odol­nost pro­ti odě­ru, stá­lo­ba­rev­nost…
4. výro­ba pro­to­ty­pů v hlav­ním výrob­ním závo­dě Ocúnu ve výcho­do­čes­ké Polič­ce
5. vali­da­ce – ově­řo­vá­ní funkč­nos­ti jed­not­li­vých kon­strukč­ních prv­ků, zátě­žo­vé zkouš­ky, tes­to­va­cí leze­ní…
6. feedback od tes­to­va­cích lez­ců, amba­sa­do­rů a ostat­ních vývo­já­řů 
7. vyhod­no­ce­ní feedbac­ku a zapra­co­vá­ní změn
8. dal­ší výro­ba pro­to­ty­pů a násled­né vali­da­ce, feedback (tyto kro­ky se mohou opa­ko­vat více­krát)
9. ově­ře­ní hod­no­ty HIC v akre­di­to­va­né zku­šeb­ně
10. výro­ba boul­der­ma­tek v jejich finál­ní podo­bě pro­bí­há opět v Polič­ce
11. dis­tri­buce do pro­de­jen v Čes­ku a v zahra­ni­čí
12. tisí­ce měk­kých při­stá­ní a spous­tu rados­ti ve ska­lách
.

VNITŘNÍ KRÁSA

Až budeš pře­mýš­let, s jakou mati­cí chceš příš­tě stou­pat do kop­ce na Sněž­ník, tře­ba si vzpo­me­neš na zkrat­ky FTS a HIC. Na ušet­ře­ných pár kilo­gra­mů a pří­slib měk­kých při­stá­ní.

Boul­der­mat­ky se zkrát­ka vypla­tí vybí­rat nejen pod­le ceny a barev­né­ho pro­ve­de­ní. Pro­to­že ta pra­vá krá­sa se skrý­vá uvnitř, a to pla­tí i pro mat­ra­ce. Dob­rá boul­dři­ce se sta­ne tvo­jí par­ťač­kou na dlou­há léta – do nepo­ho­dy, špí­ny a mezi ost­ré šut­ry. Je šetr­ná ke tvým kot­ní­kům i k naší pla­ne­tě. Tak ať ti dob­ře slou­ží.

Víc o „vnitř­ní krá­se“ FTS boul­der­ma­tek a detail­ní tech­nic­ké para­me­t­ry najdeš tady.

__________

DÍKY ZA PODPORU | Svým cvak­nu­tím při­spí­váš eMon­ta­ně na dal­ší tvor­bu