„200 slov“

Seladon, dušín, koumes a další. Sedmero lezeckých typů – ve kterém se vidíš nejvíc?

26. 04. 2023, Nikola Adlerová

Sedm bylo trpas­lí­ků, sed­me­ro krkav­ců, sed­mihla­vý bej­vá­va­li prej i saně v pohád­kách a sedm by moh­lo bejt i lezec­kejch oddí­lo­vejch typů! Ráda bych teď při­blí­ži­la ty, co se vysky­tu­jí u nás, v naší lezec­ký par­tě.

PÍSKAŘ PRALEZEC
Původ­ní typ lez­ce, tako­vej ten oprav­do­vej, co ská­ly milu­je tak, že leze kdy­ko­li to jen jde, neře­ší bobu­le, bílý práš­ky ani kla­su. Ani co má na sobě, a jest­li už to náho­dou není cítit jako oprav­do­vej chlap! Leze pros­tě pro radost. Pro radost si po leze­ní dá i pár piv a uba­lí špe­ka. Na vrcho­lu motá ochot­ně cigá­ra všem, kte­rým se opa­ko­va­ně neda­ří pře­stat kou­řit, vaj­gly nosí ze skal v kap­se! Umí hrát na kyta­ru a spí i v deš­ti pod širá­kem. Na pře­kliž­ku cho­dí jen, když fakt musí!

KOUMES
Má všech­no! Všech­ny prů­vod­ce, všech­ny ufo­ny, všech­ny rady a tipy, pros­tě všech­no. V prá­ci ve vol­ných chví­lích plá­nu­je ces­ty ve všech oblas­tech, co kdy­by jel zrov­na tře­ba tam. Ladí poča­sí i for­mu. Je pros­tě při­pra­ve­nej na veš­ke­rý mož­ný i nemož­ný situ­a­ce. Opa­ko­va­ně leze ces­ty, co ho zau­ja­ly, a detail­ně si je popi­su­je do can­cá­ku. Pod­le mě si tam i malu­je! Pro­šel ofi­ko kur­zem – od tý doby nosí hel­mu a sla­ňu­je zásad­ně s pru­sí­kem.

SELADON
Je to tako­vej ten nabu­še­nej okouz­lu­jí­cí týpek, co tahá krás­ný hol­ky do skal, i když nele­zou. Nikdy dřív nelez­ly a vlast­ně nad tím ani nikdy nezauva­žo­va­ly, ale tenhle sela­don jim pros­tě jed­nou řekl, aby šly, tak s ním tady jsou. A lezou za ním děs­ný mor­dy. Pro ty jeho mod­rý voči… V létě ve ska­lách, v zimě na běž­kách nebo na Kaná­rech. Ladí for­mu i odstín opá­le­ní!

S tímhle nabu­še­ným týp­kem půjde do skal kaž­dá… (foto: NA)


GURU
Sta­rej har­cov­ník. Má už toho tolik odškrt­nu­tý­ho, že si, ani niko­mu jiný­mu, nemu­sí nic doka­zo­vat. Lezl kdy­si jiný cif­ry, ale umí si to uží­vat i na star­ší kole­na v mno­hem men­ších obtíž­nos­tech. Jez­dí už jen na dru­hý­ho, ale není to mrt­vá váha – vyra­dí spous­tu lety odzkou­še­ných fíg­lů. A hned k nim sází pří­běhy, jak se je nau­čil. Sto­ry, kdy povět­ši­nou zuba­tá máva­la kosou zatra­ce­ně blíz­ko, líta­li vrtu­l­ní­ci, utí­ka­lo se z nemoc­nic v gyp­su od hla­vy až k patě a podob­ně. Až je s podi­vem, že se guru dožil své­ho guru­ov­ství. Sálá vyrov­na­nou osob­nos­tí, roz­ho­dí ho maxi­mál­ně, pokud se kvů­li něja­kejm mla­dejm jan­ta­rům, co se šprc­li v dole­zo­vý širo­či­ně, nedo­sta­ne včas na pívo… Hned to ale pře­ta­ví do vzpo­mín­ky, jak někde upro­střed kilo­me­t­ro­vý stě­ny došla voda a měli to ješ­tě tři dny na vrch. Desít­ku už ti nena­táh­ne, ale chceš ho mít s sebou na jakým­ko­liv výle­tě.

BLÁZEN
Nabu­rá­cí kam­ko­li, pak zjis­tí, že je v něja­ký úpl­ný vraž­dě, tak zas vycou­vá, nebo hodí prde­lá­če do borůvek. Nasva­čí se a jede dál. Večer pár­ty, ale ráno už prv­ní v kem­pu vyřvá­vá a nabí­zí kafe, kafe a kon­ti­nen­tál­ní sní­da­ně. Je s ním prdel, teda legra­ce! Ener­gii si asi dobí­jí mlu­ve­ním. A leze­ním!

DUŠÍN
Meto­dic­ky napros­to správ­ně! Kon­t­ro­la bez­peč­nos­ti nás všech. Neu­stá­lý tichý moni­to­ring jakých­ko­li situ­a­cí! Pomá­há všem kolem sebe. Moti­vu­je k lep­ším výko­nům, sám leze jako Bůh, ale nikdy se tím nechlu­bí, nelze to ale pře­hléd­nout. Leze rád na uměl­ce, na váp­ně, v Alpách i na pís­ku… Je to pros­tě lezec tělem i dušín!

PACIENT
Je zamě­ře­nej na výkon. Svůj i spo­lu­lez­ce. Všech­no musí šla­pat. Bou­chat. Neztrá­cet čas. Leze na všem a všu­de, kdy­ko­li to jde. Do skal vlá­čí těhot­né ženy, novo­ro­zen­ce a klid­ně i sta­ré a nemoc­né! Doma visí na balk­ně nebo na Lez­ci či Pís­ka­řích. Kdy­ko­li má minu­tu, men­tál­ně leze – kro­ku­je si ces­ty, plá­nu­je, co příš­tě dá! A těší se tím, co už dal! Nepa­dá, a když, tak ho to nebo­lí! Páč to pros­tě umí.


____________________________

Ten­to člá­nek se umís­til se na šes­tém mís­tě v naší let­ní sou­tě­ži „Sedma“. Před pub­li­ko­vá­ním pro­šel drob­něj­ší­mi redakč­ní­mi úpra­va­mi. Nej­lep­ší vybra­né tex­ty shro­maž­ďu­je­me sem.I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu