„200 slov“

Sedmičková literární soutěž končí. Vyhrál opět Michal Coubal

19. 09. 2022, redakce eMontany

Na úvod pár čísel:
28 lidí nám posla­lo své tex­ty,
7 lidí porot­co­va­lo (pře­čet­lo 80 nor­mostran)
13 vyhrá­lo. Jak se daři­lo tobě? Podí­vej se níže. Odka­zy na tex­ty postup­ně dopl­ní­me.

V let­ní sou­tě­ži eMon­ta­ny, kte­rá měla ten­to­krát téma „Sedma“, se umís­ti­li:

1. Michal Coubal (54 bodů)

poro­tu (stej­ně jako v loň­ském roce) dostal svým pábi­tel­ským umě­ním. Ten­to­krát zavzpo­mí­nal na záchran­nou akci poblíž vrcho­lu Schei­de­gg Wet­ter­hor­nu, odkud je v létě 1989 spo­leč­ně s bra­t­rem naštěs­tí ze sně­ho­vé pas­ti vyzob­la heli­kop­té­ra. Michal poslal také super retro fot­ky.

2. Pavel Rosek (52 b.)

a jeho: „Deset vte­řin pře­mýš­le­ní, skok, dvě vte­ři­ny letu a tvr­dý dopad do vře­su.“ S dáv­kou vti­pu se mu poved­lo popsat troj­ko­vý pře­skok na věž Alkron v Adr­špa­chu. Text čti tady.

3. Matěj Novotný (45 b.)

tě pro­ve­de lezec­kou gene­zí, kdy se ze smí­cho­ffské par­ty indo­o­ro­vých lez­ců postup­ně stá­va­jí vyzna­va­či leze­ní na našich pís­kov­cích a v dal­ším kro­ku i v tatran­ských stě­nách. Jak se jim daři­lo? Zjis­tíš v Matě­jo­vě tex­tu.

4. Anež­ka Krej­čo­vá (34 b.)
5. Ven­da Vorá­ček (33 b.)
6. Niko­la Adle­ro­vá (32 b.)
7. Josef Pelán (29 b.)
8. Jakub Janák (23 b.)
9. Ivo Šimur­da (18 b.)
10. Jan Růžič­ka (15 b.)
11. Pavlí­na Bin­ko­vá (13 b.)
12. Len­ka Matě­jo­vá (12 b.)
13. Pavel Wolf (11 b.)

Vítězům gra­tu­lu­je­me (bude­me je kon­tak­to­vat mai­lem) a pře­je­me, ať si z našich cen vybe­rou to, co se jim bude hodit.

Za poskyt­nu­tí výher do sou­tě­že děku­je­me: 
Rafi­ki, Meto­lius, Namche, Chim­pan­zee, Ocún, Sin­ging Rock, Hudy, Hani­bal, Pet­zl, Tena­ya, E9, Direct Alpi­ne a Lowe Alpi­ne.

Vítěz­né pří­spěv­ky a dal­ší, kte­ré uzná­me za vhod­né, časem pub­li­ku­je­me v rub­ri­ce „200 slov“ a na tuto strán­ku postup­ně dopl­ní­me jejich odka­zy. Během léta jsme pub­li­ko­va­li také člán­ky Ládi Šem­be­ry, Olgy Huš­ko­véVaš­ka Krej­čí­ho, kte­ří letos na cenu nedo­sáh­li.

Díky za tvo­ji účast a tře­ba zase příští rok!I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu