„200 slov“

„Dvě holky ve velké stěně“ začínají lézt v sobotu 26. 8. od 16 h v kině v Teplicích nad Metují

23. 08. 2017, Standa Mitáč

Chceš-li vidět naší fil­mo­vou prvo­ti­nu na plát­ně v kině, tím­to tě navá­dí­me:

Pre­mi­é­ra fil­mu „Rock Empi­re“ 8a: Dvě hol­ky ve vel­ké stě­ně se udě­je v sobo­tu 26. 8. 2017 v Tep­li­cích nad Metu­jí, od čtyř odpo­led­ne, a to kon­krét­ně tady.

Přijď se podí­vat na naše díl­ko a po fil­mu nám můžeš říct, jak se ti to líbi­lo.
Bude­me tam všich­ni čty­ři:

Tere­za, kte­rá vybo­jo­va­la stra­ši­del­né dél­ky,
Peťa, kte­rá vyluš­ti­la boul­d­ro­vý pro­blém stě­ny,
Stan­da, kte­rý při­ve­zl obráz­ky,
Jakub, díky kte­ré­mu se na ně dá dívat.

Tak­že odpo­led­ní fes­ťá­ko­vý pro­gram na sobo­tu je jas­ný – ve čty­ři tahle pre­mi­é­ra, od šes­ti našla­pa­né finá­le ČP v boul­de­rin­gu a po tom nej­spíš neří­ze­ná jíz­da. (Kdo by z jaké­ho­ko­liv důvo­du prv­ní pro­mí­tá­ní nesti­hl, má dru­hou šan­ci ješ­tě od 22 h v míst­ní ško­le.)

Těší­me se na vidě­nou!

Peťa Růžič­ko­vá a Tere­za Svo­bo­do­vá na kon­ci posled­ní dél­ky ces­ty. (f: Stan­da Mitáč)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu