„200 slov“

V kině Scala proběhne 2. září brněnská premiéra filmu Cesta vzhůru –PR–

23. 08. 2015, kino Scala

Brněn­skou pre­mi­é­ru fil­mu o výstu­pu Rad­ka Jaro­še na K2 můžeš navští­vit v uni­ver­zit­ním
kině Sca­la, kte­ré se nachá­zí na této adre­se.

Začí­ná se ve stře­du 2. září, večer ve 20:30.

Co o fil­mu říka­jí tvůr­ci?
“Film vyprá­ví o uma­nu­tos­ti, o zdo­lá­vá­ní vlast­ních a obec­ně lid­ských limi­tů, ale také o kom­pro­mi­sech a ceně, kte­rou mohou mimo­řád­né osob­ní výko­ny stát. Radek Jaroš si jako prv­ní Čech a tepr­ve pat­nác­tý člo­věk na svě­tě spl­nil horo­le­zec­ký sen a zce­la uni­kát­ně za pří­tom­nos­ti kame­ry vystou­pil na posled­ní z nej­vyš­ších hor svě­ta K2, kte­rá mu chy­bě­la do tzv. Koru­ny Himá­la­je. Na roz­díl od horo­le­zec­kých fil­mů jsou sou­čás­tí děje dal­ší para­lel­ní posta­vy mimo expe­di­ci, rodin­ní pří­sluš­ní­ci Rad­ka Jaro­še. Film sle­du­je jejich mnoh­dy zou­fa­lou sna­hu vypo­řá­dat se s vlast­ním stra­chem o něko­ho blíz­ké­ho, pocho­pit ho ane­bo se ale­spoň s nepo­cho­pe­ním jeho nebez­peč­né záli­by pokou­šet vyrov­nat.”

Co o něm říká Radek Jaroš?
„Toči­li jsme v mís­tech, kde vět­ši­na lidí boju­je o život jenom díky tomu, že je tam jen tře­ti­na kys­lí­ku. Ten, kdo na film půjde, musí počí­tat s tím, že nejde o akč­ní film, ale o doku­ment, kde se mícha­jí i moje vzta­hy, trá­pe­ní, radost. Divá­ky čeka­jí krás­né zábě­ry z míst, kam se dosta­ne jen něko­lik desí­tek lidí z naší pla­ne­ty.“

Radek Jaroš na Fes­ti­va­lu alpi­nis­mu (f: S. Mitáč)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu