„200 slov“

Mladí alpinisti táhli pouští – rozlouskli český i mezinárodní problém

10. 03. 2017, Standa "Sany" Mitáč

„Když to na něko­ho hodí­te, explo­du­je to?“ Po něko­li­ka­ná­sob­né letišt­ní kon­t­ro­le všech nádob na ben­zín, vaři­čů nebo fren­dů se jim po pěti hodi­nách zdr­že­ní poved­lo opus­tit Izra­el. Dnes nad ránem se z poušt­ní­ho taže­ní vrá­ti­la sku­pin­ka čes­kých juni­or­ských alpi­nis­tů.

V jor­dán­ském pís­kov­co­vém krá­lov­ství Wadi Rum se jim dost daři­lo. Na úvod dvě nej­vět­ší bom­by:

Ter­ka Svo­bo­do­váPeťa Růžič­ko­vá pře­lez­ly jako prv­ní hol­ky ces­tu „Rock Empi­re“ 8a, 500 m od Ond­ry Bene­še a Tomá­še Sobot­ky, kte­ří ji v oblas­ti, co při­po­mí­ná pla­ne­tu Mars, navr­ta­li před 12 lety. Zřej­mě půjde o nej­těž­ší bigwallo­vou ces­tu v Jor­dán­sku vyle­ze­nou žena­mi. (fot­ka dole) Z toho­to pře­le­zu při­pra­vu­je­me zhru­ba půl­ho­di­no­vý film – těš se na jeho pre­mi­é­ru na Fes­ťá­ku v Tep­li­cích nad Metu­jí.

Mezi­ná­rod­ní pro­blém roz­lousk­li Matěj Svojt­kaJáchy­mem Srbem – pove­dl se jim prv­ní vol­ný pře­lez ces­ty „Sul­tan Al Muja­hi­din“ 8b, 500 m od izra­el­ské­ho lez­ce Ela­da Ome­ra. V tomhle pří­pa­dě se urči­tě jed­ná o nej­těž­ší více­dél­ku Jor­dán­ska, mož­ná i nej­těž­ší ces­tu s lanem téhle zěmě. Pro úpl­nost – klí­čo­vou dél­ku zvlá­dl čis­tě Matěj, Jáchym si na ní sice důsled­ně ničil prs­ty, ale dal ji “jen” sty­lem AF. Vět­ší člá­nek čti tady.
_

Matěj Svojt­ka v klí­čo­vé dél­ce za 8b, foto: Stan­da Mitáč

.
V redak­ci eMon­ta­ny prá­vě hučí počí­tač a sta­hu­jí se do něj dal­ší giga­baj­ty fotek videí, tře­ba z bedu­ín­ské svat­by. Máš se na co těšit – při­pra­vu­je­me pří­běh ces­ty „Rock Empi­re.“

Poušt­ní výpra­vu alpi­nis­tů pod­po­ři­li Horo­svaz, Ten­don a Rock Empi­re.

Ter­ka Svo­bo­do­vá v nej­těž­ší dél­ce „Rock Empi­re“ 8a , foto: Stan­da Mitáč


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu