„200 slov“

Zaměstnání lezec: „Stoprocentní horský vůdce neexistuje.“ Juráš Šefl

16. 04. 2019, Eva Trnková Janatová

„Tak jo, může­me si zavo­lat, ale potře­bo­val bych, aby to bylo přes­ně po půl osmé,“ ozve se z tele­fo­nu Juráš, „jakmi­le ulo­ží­me syna, tak urči­tě můžem.“

Juráš Šefl je hor­ským vůd­cem, pro kte­ré­ho je tohle povo­lá­ní logic­kým posled­ním kro­kem jeho vzdě­lá­vá­ní. Jak to vypa­dá, když spo­jíš směr své­ho živo­ta s tvou pra­cí?

Říkal jsi, že budeš mít čas na roz­ho­vor, až ulo­ží­te syn­ka… Prv­ní otáz­ka je tedy jas­ná – jak jde tvo­je prá­ce spo­jit s rodin­ným živo­tem?
Je to samo­zřej­mě troš­ku zvlášt­ní režim. Má to svo­je výho­dy i nevý­ho­dy. Nevý­ho­dy jsou tako­vé, že jsem dost čas­to tře­ba měsíc a půl nebo dva měsí­ce v sezó­ně pryč, kdy pros­tě rodi­nu nevi­dím. Ale pak jsem zase schop­ný být v mezi­se­zó­ně s rodi­nou měsíc od rána do veče­ra, když chci. A tenhle jiný režim mi doce­la vyho­vu­je, pro­to­že si může­me v kli­du dovo­lit jet na tři týd­ny na dovo­le­nou, ať už si jet zalízt nebo někam za tep­lem… A hlav­ně se mi líbí, jak teď můžu vidět syná­to­ro­vy pokro­ky. Kaž­dý den.

Ty jsi pro­pa­dl lás­ce k leze­ní a horám už dáv­no…
No, na dneš­ní pomě­ry to úpl­ně mla­dá léta nejsou. Začí­nal jsem lézt ve 14 letech na ska­lách se strejdou a hned­ka mě to chyt­lo, tak jsem tomu potom začal věno­vat víc a ubí­rat se tím smě­rem. Bri­gá­dy jsem měl v Hudy spor­tu a pak hned, jak to šlo, tak jsem si udě­lal instruk­tor­ský papí­ry a začal jsem dělat instruk­to­ra na stě­ně.

To si asi teda pro­šel víc „lezec­kých pra­cí“…
Jo, taky jsem tře­ba sta­věl stě­ny s jab­lo­nec­kým Maka­kem a podí­lel jsem se na pořá­dá­ní něja­kých lezec­kých a boul­de­ro­vých závo­dů a sta­vě­ní cest na stě­nách. Pak jsem začal dělat kur­zy a mám svou horo­ško­lu pro děti a dospě­lé, tak­že se to pořád tak nějak vyví­je­lo dál, až nezbý­va­lo nic jiné­ho, než se stát hor­ským vůd­cem a posu­nout se ze stěn a ze skal do hor.
S tím, že záběr vůd­ce může být veli­ce širo­ký – od dělá­ní instruk­to­ra na stě­ně přes ská­ly a přes vodě­ní na kopeč­ky v Alpách až po něja­ké expe­di­ce v Himá­la­jích nebo lítá­ní heliskiin­gu někde na Aljaš­ce nebo bůhví kde.

To zní jako napros­to spl­ně­ný sen…
Pro mě urči­tě. Já jsem se vždyc­ky sna­žil, abych dělal to, co mě baví, a musím říct (a zaťu­kat to), že se mi to vždyc­ky poved­lo. Měl jsem mož­nost také hod­ně pra­co­vat se svý­mi kama­rá­dy. Když jsem začal dělat vejš­kov­ky, tak jsem je dělal jenom s kámo­še­ma a jen tako­vý výš­ko­vý prá­ce, kte­rý mě bavi­ly.

Cítil jsi někdy, že by se ti z oblí­be­né­ho leze­ní nebo výstu­pů na růz­né kop­ce sta­la ruti­na nebo povin­nost? Není lep­ší mít něja­kou „nor­mál­ní prá­ci“ a pak mít klid na to si zalézt?
Tahle ruti­na, kdy mě prá­ce tro­chu štva­la, nasta­la spíš na umě­lé stě­ně, kdy jsem pět dní v týd­nu byl šest až osm hodin na stě­ně, aniž bych já si zale­zl. Člo­věk tam vlast­ně jen sto­jí a říká lidem, že mají zved­nout nohu a posta­vit se na ní a kou­ká na ně a mrz­ne pod stě­nou, aniž by se hejbnul… Což se ale naštěs­tí tím hor­ským vůd­cem zlep­ši­lo a nasta­la něja­ká změ­na. Těž­ko ale říct, jest­li to za pět nebo deset let nebu­de úpl­ně stej­ný, kdy to pro mě bude ruti­na. Je tady ale ten roz­díl, kte­rý už jsem říkal – hor­ský vůd­ce má výho­du v tom, že je to hroz­ně pes­t­ré zaměst­ná­ní a obo­rů, kte­ré člo­věk pak vyko­ná­vá, je straš­ně moc. A také je to hod­ně na tobě, co z toho si vybe­reš. Já jsem ješ­tě nikdy nebyl v Himá­la­ji, nebo v Již­ní Ame­ri­ce. Tak­že teď tady můžu klid­ně pět let vodit v Alpách, pak pět let v Již­ní Ame­ri­ce a deset let v Himá­la­ji. A je prav­da, že se sna­žím ten­to obor dělat tak, aby mě to bavi­lo. Nikdy jsem necho­dil jeden kopec celou sezó­nu… Tře­ba že bych šel 15krát za sezó­nu na Mont Blanc, i když by to samo­zřej­mě bylo jed­no­duš­ší, co se vydě­lá­ní peněz týče. Vždyc­ky jsem se sna­žil to mít pes­t­řej­ší a vodit tře­ba lidi do míst, kde jsem sám nikdy nebyl. Což teda kli­en­ty občas pře­kva­pí. Ale mě to takhle prá­vě baví – i s tím, že člo­věk musí udě­lat pří­pra­vu a to všech­no oko­lo..
.

Dát si pat­náct­krát Mt Blanc? To by bylo jed­no­duš­ší. (f: Juráš Šefl)

.
Stát se hor­ským vůd­cem je běh na dlou­hou trať. Když se na to podí­váš zpět­ně, šel bys do toho zno­va?
Urči­tě bych do toho šel zno­va, jenom bych neztrá­cel čas na vyso­ké ško­le a šel bych do toho rov­nou. Ale i ta vejš­ka mě vlast­ně bavi­la moc, dělal jsem spor­tov­ní FTVS a byla to super léta. A potom prů­běh zkou­šek a výcvik na vůd­ce pro mě byly jed­ny z nej­lep­ších let. Mě to straš­ně bavi­lo. A to na kaž­dém tom kur­zu. I když to byla tře­ba umě­lá stě­na, na kte­ré jsem měl obrov­skou pra­xi – to jsem tře­ba byl na stě­ně čas­tě­ji než ty lidi, kte­ří mě ško­li­li… Ale pokaž­dé jsem se nau­čil něco nové­ho, pro­to­že kaž­dý pře­dá­vá své zku­še­nos­ti a na urči­tých odvět­vích jsem se toho nau­čil hroz­ně moc nové­ho a šíle­ně mě to bavi­lo.

Jak dlou­ho mys­líš, že jde povo­lá­ní hor­ské­ho vůd­ce dělat? Vní­máš tam něja­ké věko­vé ome­ze­ní?
Já tam v tomhle roz­hod­ně žád­ný limit necí­tím. Čes­ká aso­ci­a­ce hor­ských vůd­ců tady zase tak moc dlou­ho není, ale už i tam jsou star­ší klu­ci… Ale vůbec si nedo­ká­žu pře­sta­vit, že by mi tře­ba někde nesta­či­li. (smích) A pak když člo­věk vidí ve svě­tě oprav­du sta­ré vůd­ce, tře­ba přes 70 let, jak jdou s mla­dý­ma kluka­ma a ty klu­ci jim sko­ro nesta­čí, tak pak je vidět, že limit stá­ří tady urči­tě není. Samo­zřej­mě je otáz­kou, co kaž­dé­mu jeho tělo vydr­ží, ale to je u kaž­dé­ho spor­tu. Když ti ode­jdou kole­na, tak je jas­né, že nebu­deš vodit lidi na kopec.

Je prav­da, že těch zku­še­nos­tí, co za tako­vý­hle život máš, je nesku­teč­ně moc…
Sto­pro­cent­ně.

Je to stre­so­vé zaměst­ná­ní?
Je to vel­mi stre­so­vé zaměst­ná­ní a taky si mys­lím, že roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Dost čas­to tře­ba mla­dí lez­ci, kte­ří mohou být úpl­ně skvě­lí v horách, tak tohle stej­ně dělat nemů­žou… Je to za prvé stre­so­vé z toho důvo­du, že se pohy­bu­ješ v pod­sta­tě pořád v něja­kém nebez­peč­ném teré­nu. Za dru­hé jdeš s člo­vě­kem, kte­ré­ho vůbec neznáš a nevíš, co udě­lá. Nejde jenom o tvou hla­vu, ale i o hla­vu toho dru­hé­ho člo­vě­ka, kte­rý jde za tebou, je s tebou při­vá­za­ný na laně. Když jdeš po skal­ním hře­be­ni a jsi míň jiš­tě­ný, tak kdy­by kli­ent najed­nou sko­čil ze ská­ly, tak já jdu s ním a umře­me oba dva. To je tako­vá věc, kte­rou si člo­věk musí taky pro­mys­let, když chce začít tohle dělat. Je to hroz­ně moc prá­ce s kli­en­ta­ma – s lid­ma. Musíš se umět s člo­vě­kem domlu­vit. Dost čas­to mají klu­ci pro­blémy s tím, že si s kli­en­tem nesed­nou. Lidi jsou růz­ný a občas se sta­ne, že hor­ský vůd­ce řek­ne, že se pod­mín­ky zhor­ši­ly a že to musí­me oto­čit a na kopec pros­tě nevyjdeme…nebo řek­ne: ty na to nemáš, já to vidím, je to nebez­peč­ný pro tebe i pro mě, otá­čí­me to a jde­me dolů. A lidi někdy řek­nou – tak já ti to ale neza­pla­tím.

A už se ti tohle sta­lo? Stá­vá se to čas­to?
Stá­va­jí se tako­vé situ­a­ce. Mně se to zatím nikdy nesta­lo. Jsou to tako­vý práv­ní věci toho­hle zaměst­ná­ní, kdy ty máš zod­po­věd­nost za něko­ho jiné­ho.

Napa­dá mě, že tohle zrov­na opět hod­ně sou­vi­sí s rodin­ným živo­tem – to, že se tohle může zne­na­dá­ní stát – si asi musí dob­ře uvě­do­mo­vat i tvá part­ner­ka, že?
Urči­tě. To je jas­né. Naštěs­tí moje žena je také horo­lez­ky­ně, tak­že ona pro to má pocho­pe­ní.
Kli­ent je dal­ší nebez­peč­ný prvek, ale nemůžu na to kou­kat jenom tak, že mi při­jde člo­věk, kte­rý najed­nou sko­čí ze ská­ly. Ono je to o tom, že hor­ský vůd­ce musí být také schop­ný tro­chu své­ho kli­en­ta poznat. Je to také instinkt vůd­ce – jest­li si to s tímhle kon­krét­ním člo­vě­kem a túrou, kte­rou má vybra­nou, může dovo­lit a nebo ne. Je to hod­ně také o tom umět pozo­ro­vat lidi. Nespě­chat a nejdří­ve je poznat na něčem leh­čím či zajiš­tě­ném, aby člo­věk viděl, co kli­ent udě­lá v kri­zo­vé situ­a­ci. A samo­zřej­mě v prů­bě­hu výstu­pu musím své­ho kli­en­ta pořád sle­do­vat – musím vidět, jak fun­gu­je, jest­li je una­ve­ný, jest­li není malát­ný, jest­li na něj něja­kým způ­so­bem půso­bí nad­moř­ská výš­ka, jest­li se mu kle­pou nohy, a to všech­no v rám­ci bez­peč­nos­ti. Když zakop­ne mač­kou někde v blbém teré­nu, tak může­me oba spad­nout.

Je to hro­ma­da vlast­nos­tí, kte­rý­mi musí hor­ský vůd­ce oplý­vat..
Taky pro­to nedo­sta­neš licen­ci hor­ské­ho vůd­ce za dva týd­ny… Už v prů­bě­hu výu­ky hor­ské­ho vůd­ce je na kon­ci kaž­dé­ho blo­ku něja­ká zkouš­ka, kde se zkou­še­jí­cí sna­ží dostat aspi­ran­ta na hor­ské­ho vůd­ce do něja­ké­ho stre­su, už jenom z toho­hle důvo­du. Není to jen fyzic­ké, co musí člo­věk spl­nit. To vůbec ne. Nebo umět uvá­zat uzel nebo zacvak­nout kara­bi­nu. Ale v rám­ci zkou­šek je vel­ký důraz na to, aby budou­cí vůd­ci byli pod něja­kým stre­sem. Jsou tře­ba vypsa­né urči­té limi­ty, kte­ré je potře­ba výstup zvlád­nout, a to i v nebez­peč­ném teré­nu. A je to prá­vě z toho důvo­du, aby aspi­ran­ti byli pod tla­kem a aby se sami dosta­li do stre­su a zkou­še­jí­cí viděl, jak se s tím stre­sem umí vypo­řá­dat.

Dá se rea­li­ta takhle „nacvi­čit“?
Jde to urči­tým způ­so­bem asi nacvi­čit. Ale nej­dů­le­ži­těj­ší na tom je, že vidíš, jak na to rea­gu­ješ a uvě­do­míš si to zpět­ně sám, jest­li si byl v kom­fort­ní zóně nebo ne. A pokud se i takhle cítíš ohro­že­ný na živo­tě, tak si to pak člo­věk ale­spoň roz­mys­lí. Něja­ký pud sebezá­cho­vy vět­ši­na z nás má, tak­že si pak můžeš uvě­do­mit, jest­li je tahle prá­ce doo­prav­dy pro tebe. A samo­zřej­mě po výcvi­ku jako tako­vém, kdy už dosta­nu licen­ci hor­ské­ho vůd­ce, tak nikdy nejsem „sto­pro­cent­ní hor­ský vůd­ce“, nebo jak to říct… To člo­věk není nikdy! Pro­to­že zku­še­nos­ti sbí­ráš napros­to pořád, celý život. Nepře­tr­ži­tě se něco učíš a zjiš­ťu­ješ nové věci o lidech a o horách.

__________

Jaké to je – mít leze­ní jako hlav­ní sou­část pří­jmů? V téhle rub­ri­ce se na to bude­me ptát lidí, kte­ří o tom mají co říci. Nový díl najdeš kaž­dý měsíc v rub­ri­ce 200 slov.

Juráš Šefl (f: archiv JŠ)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu

Honzálova cesta do zimních Tater

11. 04. 2019 | text: Jan „Honzál“ Novák, foto: Standa „Sany“ Mitáč