„200 slov“

Lezu jako mimino – Najdi si správnou oporu. Na stupu nebo mezi kamarády

27. 03. 2019, Jakub Novotný

V před­cho­zím díle naše­ho mini­se­ri­ál­ku jsme kon­či­li tím, že pokud se chceš zamě­řit na efek­ti­vi­tu pohy­bu, je tře­ba pohrát si se svou moti­va­cí. Podí­va­li jsme se na něja­ké kon­krét­ní tipy na zlep­še­ní pohy­bu. Je tře­ba ale také poro­zu­mět roz­vo­ji efek­tiv­ní­ho pohy­bu v kon­tex­tu cel­ko­vé­ho roz­vo­je lezec­kých doved­nos­tí. Dou­fám, že ten­to člá­nek a celý seri­ál poslou­ží k roz­ší­ře­ní pohle­du na tvůj lezec­ký roz­voj, pro­to­že se čas­to setká­vám s pří­stu­pem: „Nemám sílu v prs­tech, budu posi­lo­vat prs­ty. Izo­lo­va­ně.“ Nebo: „Nemám vytr­va­lost, musím lézt inter­va­lo­vý tré­nink.“ Vět­ši­nou je to ale pro­to, že se neu­mí posta­vit pořád­ně na nohu, tak­že si mys­lí, že se neu­dr­ží na prs­tech a nema­jí vytr­va­lost, pro­to­že to celé taha­jí ruka­ma a nepo­mo­hou si pře­no­sem váhy na nohu. Kdy­by ten inter­va­lo­vý tré­nink zařa­di­li až potom, co se nau­čí stát na nohách, měl by mno­hem vět­ší úči­nek..

V roz­vo­ji lezec­kých doved­nos­tí je totiž tře­ba ctít urči­tou posloup­nost. Urči­tě jsi už sly­šel, že je tře­ba nej­pr­ve zvlád­nout zákla­dy lezec­ké­ho pohy­bu a až potom tré­no­vat sílu, neboť v obrá­ce­ném pořa­dí je to těž­ší. Nevím, jest­li je to těž­ší, ale urči­tě máš po vyla­dě­ní pohy­bu mož­nost zesí­lit víc. Pokud se nej­pr­ve zamě­říš na pohyb, máš mož­nost si pohrát s nasta­ve­ním opor v méně inten­ziv­ní zátě­ži než je kam­pus nebo deska na vise­ní. Zesí­le­ní totiž zále­ží pře­de­vším na síle impul­zu, kte­rý mozek vyšle do sva­lo­vé­ho řetěz­ce. Síla toho­to impul­zu, resp. rych­lost a míra zesí­le­ní, je závis­lá na zpět­né vaz­bě, kte­rou mozek obdr­ží od opor. Pokud je zpět­ná vaz­ba z opor pozi­tiv­ní, tzn. opo­ry jsou dob­ře nasta­ve­ny, mozek si dovo­lí poslat sil­něj­ší impulz a dojde k zesí­le­ní. Pokud jsou opo­ry nasta­ve­ny špat­ně, mozek i přes inten­ziv­ní sti­mu­la­ci, kte­rou kam­pus umí být, do sva­lo­vé­ho řetěz­ce sil­něj­ší impulz nepo­šle. Totéž pla­tí pro vytr­va­lost – úči­nek vytr­va­lost­ních pro­střed­ků je výraz­ně lep­ší, pokud dojde k jejich pou­ži­tí, po vyla­dě­ní pohy­bu.

Stej­ně tak je dob­ré nej­pr­ve zvlád­nout sta­tic­ký pohyb a až po té dyna­mic­ký. Neboť nebez­pe­čí pra­vi­del­né­ho nácvi­ku dyna­mic­kých prv­ků před obstoj­ným zvlád­nu­tím sta­tic­ké­ho pohy­bu tkví ve vět­ší zátě­ži na pohy­bo­vý apa­rát a záro­veň dyna­mic­ký pohyb umož­ňu­je zamas­ko­vat nefunkč­nost někte­rých sva­lů tru­pu. Napo­si­lo­vá­ní těch­to sva­lů při core tra­i­nin­gu ale nepo­ve­de k jejich zapo­je­ní v řetěz­ci. Neboť jak už jsme si řek­li v minu­lých dílech, mozek nepra­cu­je tak, že by vyvo­lá­val sil­né sva­ly těle, on vyvo­lá­vá ten sva­lo­vý řetě­zec, kte­rý zná nej­lé­pe. Pokud ti něja­ký sval v tom tvém řetěz­ci chy­bí a tušíš, že by tam měl být, je tře­ba odstra­nit pří­či­nu, proč cen­t­rál­ní ner­vo­vá sou­sta­va sval vypnu­la. Nej­čas­tě­ji bývá na vině vad­né drže­ní těla.
.

POZOR NA TO, KDO TI RADÍ

Na webu jsme už dnes a den­ně bom­bar­do­vá­ni člán­ky a tré­nin­ko­vý­mi videi nej­lep­ších lez­ců a lez­kyň. Kaž­dý z nich má svůj názor, na co by ses měl sou­stře­dit, a rád ti pře­dá něko­lik tipů, kte­ré jemu pomoh­ly a tobě urči­tě pomo­hou také. Je dob­ré mít na pamě­ti, že v tako­vých videích se zob­ra­zu­jí prv­ky, kte­ré pře­de­vším dob­ře vypa­da­jí. Jejich cílem není objek­tiv­ně infor­mo­vat o slo­že­ní tré­nin­ku, ale vizu­ál­ně zaujmout. Stej­ně tak je super, že se Adam Ond­ra sna­ží lézt z pod­vě­do­mí, ale jeho sna­ha o opti­ma­li­za­ci svých lezec­kých doved­nos­tí, v tom­to pří­pa­dě men­tál­ních, je posta­ve­na na zákla­dech výbor­né­ho lezec­ké­ho pohy­bu. Pokud se bude sna­žit nau­čit lézt z pod­vě­do­mí člo­věk, kte­rý je scho­pen po něko­li­ka letech tré­nin­ku vylézt max. 6 UIAA, bude si dál ničit tělo ve svém nee­fek­tiv­ním pohy­bu. Jen to bude dělat pod­vě­do­mě.

Při sklá­dá­ní si vlast­ní­ho obráz­ku o leze­ní, pohy­bu a tré­nin­ku je tře­ba znát i poza­dí člo­vě­ka, kte­rý ti infor­ma­ce pře­dá­vá, pro­to jsem to svo­je popsal v prv­ní díle a je na tobě, jak s infor­ma­cí nalo­žíš. Že je někdo scho­pen vylézt 9a nezna­me­ná, že to je záro­veň nej­lep­ší tre­nér nebo rád­ce. Dost čas­to se stá­vá, že pokud má od pří­ro­dy talent na pohyb, pří­liš nápo­mo­cen jiným s pohy­bem nebu­de, pro­to­že si neu­mí před­sta­vit, jaké všech­ny pro­blémy řeší člo­věk od pří­ro­dy tím­to smě­rem neta­len­to­va­ný. Pokud nao­pak tako­vý člo­věk zápa­sí s tak­ti­kou, sklad­bou tré­nin­ku, nebo psy­chi­kou a věnu­je dané­mu téma­tu něja­ký čas a dosáh­ne urči­té­ho pokro­ku, může v daném téma­tu být výbor­ným uči­te­lem. Jen hro­zí, že bude daný prvek výko­nu nad­hod­no­co­vat a že v pří­pa­dě výraz­ně odliš­ných úrov­ní mezi men­to­rem a stu­den­tem dojde k pomi­nu­tí klí­čo­vých prv­ků výko­nu, se kte­rý­mi svě­ře­nec zápa­sí a pro men­to­ra byly při­ro­ze­né a snad­né a mís­to toho dojde k sou­stře­dě­ní na detail, kte­rý pro svě­řen­ce zatím není na pořa­du dne.

Je také prav­dou, že prá­ce na pohy­bo­vé efek­ti­vi­tě je nástro­jem spí­še dlou­ho­do­bým, a pokud máš těs­ně před závo­dy nebo pře­le­zem své­ho vysně­né­ho pro­jek­tu, je tře­ba se sou­stře­dit na svůj cíl a pou­ží­vat tako­vé pro­střed­ky, kte­ré sice mohou z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka při­vo­dit zdra­vot­ní potí­že, ale při krát­ko­do­bém pou­ži­tí a správ­ném nača­so­vá­ní mohou pomo­ci k dosa­že­ní kýže­né­ho cíle. Jen je tře­ba si být vědom nega­tiv­ních dlou­ho­do­bých důsled­ků špat­ně pro­vá­dě­ných silo­vých cvi­če­ní a chá­pat, že chro­nic­ké boles­ti prs­tů nebo lok­te nebo čeho­ko­liv nejsou logic­kou daní za pře­le­zy těž­kých cest, ale výsled­kem špat­ně slo­že­né­ho tré­nin­ku nebo pohy­bo­vé­ho vzo­ru.

Vše­mi výše zmí­ně­ný­mi pří­kla­dy jsem se sna­žil pou­ká­zat na to, že při lezec­kém tré­nin­ku je tře­ba dodr­žo­vat urči­tou posloup­nost a že je pod­le mě dob­ré sna­žit se nej­pr­ve sou­stře­dit na korek­ci pohy­bu. Je totiž jed­no, jest­li je tvůj cíl na závo­dech, na pís­ku, v boul­de­rin­gu nebo si chceš jen tak popo­lé­zat pro radost. Správ­ný lezec­ký pohyb je zákla­dem a prv­ním kro­kem ke všem těm­to cílům.

Tady najdeš před­cho­zí díly rubri­ky. Prv­ní. Dru­hý. Pokra­čo­vá­ní zve­řej­ní­me kon­cem dub­na.

Je fajn znát člo­vě­ka, kte­rý ti infor­ma­ce pře­dá­vá. (f: Stan­da Mitáč)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu