„200 slov“

Naprášení klasici. Co pěkného se vylezlo v roce 2019 na tradičním písku?

16. 01. 2020, Standa „Sany“ Mitáč

Dostá­vá se k tobě jaký­si „pod­pul­to­vý doku­ment“, kte­rý se pokou­ší hut­ně shr­nout, co se poved­lo na čes­kém pís­ku v loň­ské sezó­ně. Na úvod se slu­ší ujas­nit vyme­ze­ní pře­hle­du – půjde o tra­dič­ní výstu­py, kte­ré spl­ňu­jí pra­vi­dla ochra­ny pří­ro­dy; více­mé­ně o kla­sic­ké ces­ty leze­né bez mag­né­zia. (Ne že bychom na eMon­ta­ně byli odpůr­ci leze­ní s Mg tam, kde se pou­ží­vá napří­klad od 80. let, o tom tře­ba jin­dy, pozn. aut.)

Člá­nek nemá ambi­ce vybrat nej­lep­ší výkon – to ani nejde a hlav­ně to není potře­ba. Zdro­je infor­ma­cí dle žur­na­lis­tic­ké eti­ky drží­me v uta­je­ní… Pra­vý pís­kař je bytost pla­chá a nera­da se vysta­vu­je na obdiv. To posled­ní, co potře­bu­je, je chlu­bit se svý­mi pře­le­zy na inter­ne­tu.

Seznam je tedy urči­tě nekom­plet­ní. Tím pádem bude­me rádi za upřesnění/doplnění infor­ma­cí na [email protected] – do člán­ku není pro­blém zasáh­nout a něco upra­vit.

Labské pískovce

Kdy­si tady vzni­ka­ly pře­lo­mo­vé ces­ty svě­ta, ale momen­tál­ně tu je ze stra­ny čes­kých lez­ců (k nepo­cho­pe­ní auto­ra člán­ku) podiv­ný klid. V desít­ko­vých obtíž­nos­tech ho naru­šu­je jen pár svět­lých výji­mek.

Hon­za „Makak“ Mako­vič­ka se loni pro­bo­jo­val stro­pem Nebel­tur­mu v Sas­ku – „Star Wars“ AF Xb. V ces­tě byl prý kdy­si při­dě­la­ný chyt, kte­rý ale zase upa­dl, tak je opět čis­to. Makak si nej­víc váží onsi­gh­tů, a to z loň­ska napří­klad ces­ty „Engel­flü­gel“ IXb od Bern­da Arnol­da na sas­ký Dop­pel­turm nebo opo­mí­je­né „Leten­ky do pek­la“ IXa na Zlo­mis­ko­vou věž – Pra­vý břeh Labá­ku.

S Ale­šem „Alešá­kem“ Pro­cház­kou vylez­li oba AF „Tokáň­skou spá­ru“ IXc od Bern­da Arnol­da na Tet­ře­ví stě­nu v NP Čes­ké Švý­car­sko a pove­dl se jim parád­ní prváč na sas­ký Fri­en­stein – ces­ta „King of Swing“ Xa s vydat­ně pře­vis­lým úse­kem.

Alešák si udě­lal radost zejmé­na AF pře­le­zy kou­tu „Teu­fe­lei“ Xb na Teu­fel­sturm nebo stin­nou stě­nov­kou „Tole­ranzbe­re­ich“ Xa na Leh­nri­ff (obo­jí od B. Arnol­da, pozn. aut.) a prv­ním opa­ko­vá­ním nověj­ší ces­ty „Head­shot“ Xa, což je pří­mý dolez ces­ty „Sni­per“ Xa na Conrad­turm. Fot­ka dole je z dal­ší ces­ty jeho dlou­hé­ho loň­ské­ho tick lis­tu – „Gros­se Schlacht“ Xa na Fri­en­steinwäch­te­ra.

V neda­lekých Žitav­ských horách se udá­la také dob­rá pec­ka – Ondřej „Pla­gát“ Soj­ka vyle­zl novou ces­tu „Flip­per“ XIa na věž Wet­ter­hau­be. Kla­sa je stej­ná pro RP i AF.

Na závěr jed­na rari­ta. Jir­ka „Piš­kot“ Cho­cho­lou­šek obje­vil men­ší věž. Poved­lo se mu něco, co by se v roce 2019 moh­lo v Labá­ku, kte­rý je pro­rent­ge­no­va­ný pohle­dy, jevit jako nemož­né. Našel ji v roklích Levé­ho bře­hu nad Madlo­něm a pojme­no­val Mili­duch. Pořád je co obje­vo­vat.

Alešák v ces­tě „Gros­se Schlacht“ Xa na Fri­en­steinwäch­te­ra v Sas­ku (foto: Stan­da Mitáč)

Český ráj

Co se dělo v dal­ším pís­kař­ském cen­t­ru? Lio­nel Bur­gr vzpo­mí­ná ze sezó­ny 2019 na ces­tu „Easy rider“ Xa, kte­rou se mu poda­ři­lo vylézt sty­lem AF. Vede na věž Ocún vle­vo ved­le oblí­be­né­ho „Fifa­no­va soko­lí­ku“, je z roku 2000 a čeká tě v ní asi 45 met­rů křeh­ké ská­ly. Nepo­ved­lo se zatím zjis­tit, jest­li má tahle ces­ta od brat­ří Meie­rů ješ­tě něja­ké jiné opa­ko­vá­ní.

Z dal­ších pře­le­zů je tu tře­ba Mar­tin Klem­sa a „Sisy­fos“ Xa na Kni­hu sty­lem PP. Skvě­lý zářez je urči­tě ces­ta „Clim­bing naprud­ko“ IXc z roku 1996 na Minis­t­ran­ta od Pet­ra „Špe­ka“ Sla­ni­ny se Stan­dou Šilhá­nem. Tuhle řachu ve Ska­lá­ku vyle­zl na kusov­ku Matěj „Měřák“ Měřič­ka.

Dan­ny Men­šík v „Clim­bing naprud­ko“ sme­kl ve výle­zo­vém raj­bá­ku, ale poved­lo se mu vol­ně vylézt jinou pec­ku v trh­lin­kách: „Neši­kov­né prs­ty“ IXc na Šav­lov­nu od Špe­ka. Vítek Lachman vyle­zl na RP „Prs­tomlejn“ IXc od Špe­ka s Jir­kou „Prca­sem“ Sla­ví­kem z roku 1994 v Klo­koč­kách. V ces­tě jsme ho s Jaku­bem toči­li – viz Pří­běh cesty

Za zmín­ku sto­jí také ces­ta „Dost bru­tál“ Xa na Duran­go od brat­ří Meie­rů z roku 1998. Loni zaži­la nebý­va­lý nápor. V jed­nom kuse ji vylez­li Měřák a Lio­nel. Popa­da­li, ale pro­bo­jo­va­li se k vrcho­lu: Mar­tin „Paďas“ Padě­ra, Eliš­ka „Bět­ka“ Vlč­ko­vá a Mar­tin „Mag­nusek“ Klon­far, kte­rý ale stej­ně na RPéč­ka nehra­je. Loni si vyle­zl slav­nou „Pulp Ficti­on“ AF Xb od Špe­ka a Stan­dy Šilhá­na. (Špek nikdy vyš­ší hod­no­ce­ní než Xb žád­né své ces­tě nedal, pozn. aut.)

Kuba Cicvá­rek, kte­rý už vět­ši­nu zmí­ně­ných cest vyle­zl před něja­ký­mi dva­ce­ti lety, s Mag­nuskem udě­la­li novou ces­tu „Hnůj jak­se­pat­ří“ IXb v masi­vu Sluj Čes­kých brat­ří v Klo­koč­kách. Prv­ní opa­ko­vá­ní měl Špek: „Tak to byl nej­vět­ší záži­tek minu­lý­ho roku,“ pro­ne­sl s odstu­pem po pře­le­zu. Je to stro­po­vá spá­ra s výle­zem do komí­na a pod ces­tou mají čun­drá­ci ohniš­tě, tak­že to klou­že, jak je ská­la očou­ze­ná. Ces­ta záro­veň vede cel­kem níz­ko nad zemí – Špek na její opa­ko­vá­ní pou­žil jen sedák a odsed­ku na těž­ší chví­le kolem kru­hu…

Špek měl dobrou sezó­nu. Veřej­ně se tím nechlu­bí, ale spl­nil si osob­ní cíl, kte­rý si na minu­lý rok sta­no­vil – 3000 výstu­pů. „Ne za cenu čtyřek,“ jak pro­hlá­sil v hos­po­dě. V rám­ci těch tří tisí­co­vek (8,2 ces­ty na den) se mu poved­lo udě­lat přes stov­ku nových cest, včet­ně něko­li­ka IXcé­ček. Napří­klad s Ita­lem Mat­teo Pasquet­to to byl prváč „Špaget­ti Ves­tern“ na Jiří­ka v Tep­lič­kách. (Mat­teo sti­hl během návštěvy Čes­ka vylézt také „Neši­kov­né prs­ty“, pozn. aut.). Nej­těž­ší ces­ty udě­lal Špek na domá­cích Klo­koč­kách, napří­klad: „Suše­nej čas“ IXc nebo „Putov­ní vidle“ IXc.

Matěj „Měřák“ Měřič­ka v ces­tě „Clim­bing naprud­ko“ IXc (f: Jan Zahu­la)

Broumovsko

Z prvo­vý­stu­pů na Brou­mov­sku se nám dones­lo něko­lik vyda­ře­ných poči­nů. Z díl­ny Míry Macha „Vydě­la­ná kůže“ na Moš­nu poblíž adr­špaš­ských Milen­ců za IXc, je to prý spá­ro­vá pec­ka! Ze stě­no­vé­ho leze­ní se v Brou­mov­kách poved­la „Třeš­ňo­vi­ce“ IXc na Vánoč­ní Hvězdu – rov­něž od Míry Macha.

Na prvo­vý­stu­py v Sas­ku už není moc mís­ta, a tak se v posled­ních letech vydá­vá Alešák dělat ces­ty sem. A daří se mu nachá­zet logic­ké lin­ky i na zná­mé věže. Loni se mu poved­la napří­klad ces­ta „Křeh­ká krá­sa“ IXb na Sta­ros­to­vou – spoj­ka „Iljo­va odka­zu“ a „Arnol­do­vy“. S Vít­kem Lachma­nem pak udě­la­li novou ces­tu v tem­né stě­ně Kar­lí­ka pod sla­ně­ním – „Továr­na na čoko­lá­du“ IXc sou­sta­vou soko­lí­ků scho­va­nou před let­ním Slun­cem. Žer­tov­ná bude urči­tě i ces­ta „Par­kour“ VIIIb na Pachol­ka a její leža­tý roz­por­ný komín.

Co se týče pře­le­zů, tak na Brou­mov­sku je koneč­ně více zvěs­tí i o akti­vi­tě něž­né­ho pohla­ví. Pavlí­na Bin­ko­vá vytáh­la napří­klad „Sta­rou ces­tu“ VIIIa od Her­ber­ta Rich­te­ra na Skříň, stej­ně tak Anča Šebes­tí­ko­vá. Na jed­nom laně vylez­ly „Vod­ní žín­ky“ VIIIa na Vod­ní­ka. Také nezá­vis­le na sobě vylez­ly „Has­se­ho spá­ru“ VIIc na Mra­ven­čí horu nebo „Slu­no­vrat“ VIIc na Sta­ros­tu – Ančin pře­lez jsme toči­li pro Pří­běh ces­ty. Anča dále moc ráda vzpo­mí­ná na pře­lez pře­vis­lé širo­či­ny „Rev­ma­tic­ké láz­ně“ VIIc na Medu­sy od Stan­dy „Ciká­na“ Lukav­ské­ho. Žen­ský pře­lez od Pavlí­ny taky zazna­me­nal „Soko­lík“ VIIIa na Mra­ven­čí horu v Ádru nebo „Spá­ra svět­lo­no­še“ VIIIa na Luci­fe­ra v Brou­mov­ských stě­nách.

Anča Šebes­tí­ko­vá (vle­vo) a Majda Štan­gle­ro­vá se při­pra­vu­jí na „Slu­no­vrat“. Více fotek a video časem na eMon­ta­ně. (f: Stan­da Mitáč)

Z muž­ských pře­le­zů se slu­ší zmí­nit Kar­la Nováč­ka, kte­rý si odškr­tl „Prvotříd­ní kle­páč“ za Xa na Gigo­la v Ádru. Mag­nusek pře­le­zl sty­lem AF ultra­vzduš­né „Kle­ká­ní“ Xa na Chrá­mo­vé stě­ny v Tep­li­cích. U toho jsme také byli – mate­ri­ál je ve fron­tě na zpra­co­vá­ní. O dal­ší skvě­lý počin se posta­ral Voj­ta Při­byl, když čis­tě pře­le­zl „Mod­rou spá­ru“ VIIIc na Goli­á­še – bez nacvak­nu­tí prv­ní­ho kru­hu, což před ním sko­ro niko­mu nepo­ved­lo. O epes­ní tla­mu v ces­tě „Orel nebo pan­na“ VIIc, kte­rá oblét­la svět, se posta­ra­li Dan­ny Men­šík, Matěj Svojt­ka a Vítek Lachman.

Krá­lov­ským výko­nem je pak nápad, jak se odpra­vit během jedi­né­ho dne. Petr „Jony“ John s Kar­lem Nováč­kem si dali za cíl vylézt 12 cest na Rad­ni­ci v Ádru za 24 hodin (Napsa­li o tom člá­nek tady, pozn. aut.). Vtip je v tom, že vyle­ze­ní jaké­ko­liv cesty/širočiny z výbě­ru by byl pro prů­měr­né­ho pís­ka­ře výkon roku (v pří­pa­dě širo­čin výkon živo­ta, pozn. aut.). A urči­tě by si chudák nevy­bral nic ze tří vykřič­ní­ko­vých linek za VIIIb „Těž­ké oko­vy“, „Přá­tel­ství s ďáblem“ nebo „Boží soud“. Jony a Karel však uká­za­li svo­je pís­kař­ské mis­trov­ství. „Tenhle počin mi při­jde jako něco, co sne­se ty nej­přís­něj­ší měřít­ka s vel­kým pře­sa­hem. Fyzic­ky i psy­chic­ky,“ komen­to­val Zde­něk „Háček“ Hák, kte­rý podob­ný pro­jekt doká­že porov­nat s himá­laj­ský­mi útra­pa­mi.I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu