„200 slov“

PF 2023

31. 12. 2022, redakce eMontany

„Pev­nou vůli za všech situ­a­cí pře­je redak­ce eMon­ta­ny.“

I když se všech­no nevy­ví­jí tak, jak čekáš… I když jsou stu­py tro­chu víc zame­še­né a jiš­tě­ní není zrov­na po met­ru… Nevzdá­vej se – ty na to máš.

Pře­je­me všem našim čte­ná­řům, ať se nebo­jí jít za svým a ať jim je dopřá­no mno­ho neo­pa­ko­va­tel­ných oka­mži­ků ve ska­lách i v horách. K tomu se bude hodit spous­ta stej­ně nala­dě­ných lidí kolem – par­ťá­ků, co doká­žou podr­žet a vidí to stej­ně.

Ať je pro tebe rok 2023 pove­de­ný a máš na co vzpo­mí­nat.

Za redak­ci eMon­ta­ny
Stan­da

PF 2023 – ať se daří ve všech smě­rech. (foto: Stan­da Mitáč)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu