„200 slov“

KVR – Krasové výstupy roku 2020. Mladá krev přebírá vládu nad Moravou

24. 02. 2021, Vojta Vlk

Ze zjev­ných důvo­dů nabí­zel minu­lý rok víc pro­sto­ru pro ven­kov­ní leze­ní než závod­ní roky před­cho­zí. Navíc, až do červ­na šlo lézt výhrad­ně na čes­kých ska­lách. Kdo vyhle­dá­val těž­ké spor­tov­ky na váp­ně, jed­nou z nemno­ha mož­nos­tí pro něj bylo navště­vo­vat Morav­ský kras. Jak to tam minu­lý rok vypa­da­lo s pře­le­zy? Drti­lo se na laně víc než obvykle?

Nej­víc se pře­lé­za­lo tra­dič­ně na Lido­mor­ně, kde je spous­ta těž­kých cest a ješ­tě víc kom­bi­na­cí. Atle­tic­ký „Kašpár­kův hro­be­ček“ za 10 si odškrt­nu­lo hned šest mla­dých silá­ků – Adam Ada­mov­ský, Rishat Khai­bul­lin, Kryš­tof Lebe­da, Šimon Potů­ček, Ond­ra Sle­zák, Voj­ta Tro­jan. Tako­vý nápor pře­le­zů během tří měsí­ců mož­ná tahle ces­ta nepa­ma­tu­je. Šimon Potů­ček a Kryš­tof Lebe­da mimo původ­ní lin­ku „Hro­beč­ka“ při­da­li ješ­tě vari­an­tu „Němaj boj“, také za 10.

Pro jeden ze dvou osm céč­ko­vých kra­so­vých pře­le­zů minu­lé­ho roku netře­ba cho­dit dale­ko. Je jím „Kašpár­ko­va tech­ni­ka“ za 11- v podá­ní Ště­pá­na Vol­fa. Pove­dl se mu v polo­vi­ně lis­to­pa­du, kdy už pod­mín­ky hrá­ly do karet spíš boul­dris­tům. Tahle kom­bi­na­ce vychá­zí z boul­de­ru v „Hro­beč­ku“, uhý­bá do „Němé bari­ká­dy“ 9+/10- a násled­ně ješ­tě víc dole­va do „Tech­nics“ 10/10+. Obtíž­nost této vari­an­ty je pod­le Ště­pá­na mož­ná leh­čí, ale to uká­ží budou­cí pře­le­zy. Denis Pail „sti­hl“ vylézt v dub­nu „Glu­ta­ma­na“ ješ­tě jako 11‑, tedy před výlo­mem chy­tu, kte­rý ces­tu zase zleh­čil. Navíc si do deníč­ku při­psal silo­vou lin­ku hned ved­le – „Bru­ce Lee“ 10+. Posled­ní dvě jme­no­va­né ces­ty se poda­ři­ly i Šimo­nu Potůč­ko­vi s tím roz­dí­lem, že „Glu­ta­man“ už byl ve sta­vu 10+/11-. Na nové obtíž­nos­ti se sho­dl s Voj­tou Vlkem, kte­rý ho také pře­le­zl. Lišto­va­cí zále­ži­tost, ces­tu „Evo­lu­ce“ za 10, zře­tě­zil Jir­ka „Djan­go“ Jaroň – sta­lo se tak během jeho prv­ní sezó­ny v Kra­su.

Denis Pail v ces­tě „Glu­ta­man“, toho času 11-/8c (foto: Jakub Koneč­ný)

A co ženy a jejich pře­le­zy? Tady byl loň­ský rok také pove­de­ný. Co se Hol­štej­nu týče, Mar­ké­ta Jano­šo­vá sesla­la „Sof­ta“ 10‑, leh­čí nástup „Kašpár­ko­va hro­beč­ku“. Ella Ada­mov­ská obli­gát­ně dopl­ni­la jed­nu ze zná­mých kom­bi­na­cí, „Němý kašpá­rek“ 10-. U obou holek se zda­le­ka nejed­ná o výkon­nost­ní maxi­mum a dost mož­ná od nich může­me letos oče­ká­vat v Kra­se výraz­ně těž­ší kous­ky. Na Vaňou­so­vých dírách byla mezi hol­ka­mi popu­lár­ní tech­nic­ko-silo­vá „Labu­tí píseň“ 9+/10- se čtyř­mi pře­le­zy – Moni­ka Jakub­co­vá, Mar­ké­ta Jano­šo­vá, Mar­ké­ta Nováč­ko­vá a Míša Sme­ta­no­vá.

Když už jsme u osm áček, boul­de­ro­vá lišto­vač­ka ve Slou­pu „Nála­do­vá“ se poved­la dokon­ce pěti pře­lez­ky­ním – Ema Gale­o­vá, Mar­ké­ta Jano­šo­vá, Mari­a­na Jano­šo­vá (13 let, dru­hým poku­sem, pozn. red.), Jana Ondřejo­vá, Míša Sme­ta­no­vá a Ter­ka Širůč­ko­vá. „Runway“ ve Sta­rých ska­lách za 9+/10 si zapsa­ly Mar­ké­ta Jano­šo­vá a Moni­ka Jakub­co­vá.

Mar­ké­ta Jano­šo­vá poku­su­je ces­tu „Ippo­li­to“ 10-/8a+, Sloup (foto: Petr Hla­wicz­ka)

Kra­so­jízdu z minu­lé­ho roku uza­vře­me v Rudi­ci. Pro­poj­ka tří cest, na Kras nezvykle vyrov­na­ná ces­ta a nej­le­ze­něj­ší 9+/10-. Řeč je o „Wili­bal­do­vých bicep­sech“, kte­ré se dočka­ly třech žen­ských pře­le­zů – Ema Gale­o­vá, Moni­ka Jakub­co­vá a Mar­ké­ta Jano­šo­vá.

O půl stup­ně výš dosáh­la Moni­ka Jakub­co­vá pře­le­zem boul­dro­vé „Pro­vo­ka­ce“ 10-. Sečte­no pod­tr­že­no, žád­ná z holek kra­so­vou lať­ku minu­lý rok nepo­su­nu­la, ale roz­růs­ta­jí­cí se počet pře­le­zů kolem 9+/10- vypa­dá vel­mi slib­ně.

Ella Ada­mov­ská leze „Evo­lu­ci“ 10/8b (foto: Jakub Koneč­ný)

V Morav­ském kra­se se začí­ná napl­no uka­zo­vat urči­tá gene­rač­ní obmě­na, kte­rá se dala tušit už pár let zpát­ky. Minu­lý rok bez závo­dů ten­to trend ješ­tě umoc­nil a před­zna­me­ná­vá, že dal­ší sezó­ny se máme na co těšit. Boul­de­rin­go­vá kra­so­vá eli­ta nao­pak, až na pár výji­mek, zůsta­la při starém.

Vypa­dá to, že mož­nos­ti pro rea­li­za­ci ven­ku budou letos mini­mál­ně z jara obdob­né. Jak to tedy bude vypa­dat s pře­le­zy v Kra­su? Bude se zase tolik boul­dro­vat? Poko­sí něja­ká z holek po dlou­hé době 10+? A dočká se opa­ko­vá­ní něja­ká Ada­mo­va 11-? (Na roz­klik: „Ada­mo­va moti­vač­ní tabul­ka pro mla­dé silá­ky“, pozn. red.) Kolik vznik­ne kom­bi­na­cí a kolik je ješ­tě pro­sto­ru pro nové těž­ké ces­ty? Nech­me se pře­kva­pit.

Ště­pán Volf leze ces­tu „Kašpár­ko­va tech­ni­ka“ 11-/8c (foto: Jakub Koneč­ný)

___________________________

Abychom Kras na eMon­ta­ně tolik neza­ne­dbá­va­li, zkou­ší­me teď kaž­dý měsíc něco málo z této svě­to­vé oblas­ti při­nést. Prv­ní díl byl Ště­pán Volf, dru­hý meteo-okén­ko, tře­tí vari­an­ty „Kašpár­ko­va hro­beč­ku“, čtvr­tý pří­běh „prv­ní­ho čes­ké­ho bab­ské­ho 8B“, pátý Spor­tov­ní mil­ní­ky, kte­ré posou­va­ly kla­si­fi­ka­ci., šes­tý „Bran­dle­mou­cha“ 10-, sed­mý „Epi­ta“ – nej­leh­čí devít­ka v Kra­se, osmý: video o názvech cest, devá­tý: Kra­so­vá zima.I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu