„200 slov“

Česká premiéra: Přihlas se na kurz komerčního stavění boulderů pro holky -PR-

12. 01. 2023, tým LANO

Když boul­der sta­ví hol­ka, zna­me­ná to auto­ma­tic­ky, že je pro hol­ky? Je vůbec roz­díl mezi hol­či­čím a klu­či­čím sta­vě­ním? Jak se může hol­ka stát pro­fi sta­věč­kou? A vyrov­na­jí se hol­ky v téhle prá­ci klu­kům?

Rok 2023 při­ná­ší jed­nu novin­ku – a to vůbec prv­ní kurz sta­vě­ní komerč­ních boul­de­rů PRO HOLKY. Prv­ní tedy ale­spoň tady u nás v Čes­ku. Bude se konat 4.–5. úno­ra na praž­ské stě­ně Smí­cho­ff.

Hon­za Zbra­nek s Mar­ti­nem Jechem pořá­da­jí sta­věč­ské kur­zy nej­růz­něj­ších úrov­ní už řadu let. O samot­ném kur­zu pro hol­ky Hon­za říká: „Vytvo­ře­ním kom­plet­ně dív­čí sku­pi­ny bychom rádi povzbu­di­li lez­ky­ně, kte­ré se chtě­jí dozvě­dět o sta­věč­ském řemes­le troš­ku víc a udě­lat si samy obrá­zek o tom, jest­li by je to bavi­lo jako prá­ce.

Kurz je ale také pro ty lez­ky­ně, co už se sta­vě­ní věnu­jí, a mají pocit, že by se chtě­ly posu­nout zase o kou­sek dál nebo jen svým pří­bě­hem moti­vo­vat ostat­ní. Cílem urči­tě není učit hol­ky sta­vět tak, jako sta­ví klu­ci. Mys­lím, že v blíz­ké budouc­nos­ti se mno­ho umě­lých lezec­kých stěn více ote­vře této nově vzni­ka­jí­cí žen­ské pro­fe­si a budu moc rád, když to tím­to kur­zem pomů­že­me ješ­tě více urych­lit.“

Pokud by ses chtě­la dozvě­dět o chys­ta­ném kur­zu více infor­ma­cí, najdeš je tady. V tom samém odka­zu najdeš infor­ma­ce také, pokud nejsi hol­ka a chceš se stát sta­vě­čem.

___________________________

PŘIHLÁŠKY: S uve­de­ním jmé­na, pří­jme­ní, data naro­ze­ní, byd­liš­tě, aktu­ál­ní lezec­kou úrov­ní a zku­še­nost­mi se sta­vě­ním e‑mailem na [email protected] nej­poz­dě­ji do 31. 1. 2023. Vzhle­dem k ome­ze­né kapa­ci­tě kur­zů dopo­ru­ču­je­me zasí­lat při­hláš­ky co nejdří­ve.

Bavi­lo by tě při­pra­vo­vat boul­de­ry? Doraž 4.–5. úno­ra na Smí­cho­f­f­ku. (foto: Olga Nie­miec)


I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu