„200 slov“

Pachatel neznámý. V Českém Středohoří (uvnitř rezervací) vznikly dvě ilegální ferraty, které čekají na odstranění

30. 03. 2020, Standa „Sany“ Mitáč

Kdy­by autor člán­ku sho­dou okol­nos­tí pod skal­na­tým Vra­bin­cem rok nebyd­lel a necho­dil na něj čas od času lézt, asi by ho tohle dílo zasáh­lo méně. Ale náho­dy se dějí…

Jak ferra­to­vý pří­běh začal? Oby­čej­nou pro­cház­kou. Po roce na oblí­be­ném mís­tě. Obhlíd­ka Střed­ní věže, na kte­rou vede pár pěk­ných cest… A najed­nou při­šel zásah drá­tem do oka. „Co to tady je?“ Chví­li tam sto­jí a nemů­že uvě­řit tomu, co vidí. Ská­la vypa­dá jako dív­ka se zdra­vý­mi zuby, kte­rou někdo bez­myš­len­ko­vi­tě zadrá­to­val rov­nát­ky kolem doko­la hla­vy.

Novou změť kotev, roxo­rů, bor­há­ků a kra­mlí spo­ju­je lesk­lý drát. Dří­ve nedo­tče­né mís­to, kde se pro­lí­na­la atmo­sfé­ra čedi­čo­vých vyvře­lin a zří­ce­ni­ny stře­do­vě­ké­ho hra­du, je teď obehna­né oce­lo­vým lanem. Proč měl někdo potře­bu dělat ferra­tu prá­vě tady? Vždyť neve­de ani na vrchol, ale nepo­cho­pi­tel­ně kolem doko­la kop­ce.… Kvů­li výhle­dům? To asi těž­ko. Na vrchol Vra­bin­ce už pře­ci jed­na turis­tic­ká, řetě­zy zajiš­tě­ná, ces­ta vede. Z nej­vyš­ší­ho bodu se navíc člo­vě­ku nabí­zí neo­me­ze­ný kru­ho­vý výhled – proč tedy při­dě­lá­vat okruž­ní ferra­tu, kte­rá vede z bodu A zpět do bodu A?

Leze­ní na Vra­bin­ci v roce 2016 a zákres nyněj­ší ferra­ty (f: S. Mitáč)

Autor člán­ku se nemohl vzpo­mín­ky na zadrá­to­va­né ská­ly zba­vit, a tak se ze zvě­da­vos­ti ozval s dota­zy na Sprá­vu CHKO Čes­ké stře­do­ho­ří, kte­rá má oblast na sta­ros­ti. Postup­ně se dozví­dal nové pře­kva­pi­vé infor­ma­ce. Napří­klad to, že na Vra­bin­ci (mapa) mají exis­to­vat ješ­tě dal­ší tři ferra­to­vé smě­ry v jeho 80metrové údol­ní stě­ně (v ní vede zhru­ba šest lezec­kých cest, tře­ba „Diret­tis­si­ma“ VI ze 60. let od Jaro­sla­va Uhra, pozn. aut.). Kam se tedy zmí­ně­né ferra­ty moh­ly vejít? Kři­žu­jí stá­va­jí­cí ces­ty?

Před pár týd­ny při­šla infor­ma­ce, že se obje­vi­la dal­ší čer­ná ferra­ta. Sta­lo se tak na Kozím vrchu u Ústí nad Labem (mapa). Někdo ji vytvo­řil v těž­ko pří­stup­ném teré­nu západ­ní­ho úbo­čí. Kdy­by na ni lidé teď cho­di­li, pří­mo by ohro­zi­li letoš­ní hnízdě­ní soko­la stě­ho­va­vé­ho.

Nej­vět­ším výsmě­chem však je, že obě ferra­ty se nachá­zí na úze­mí pří­rod­ních rezer­va­cí a vznik­ly ile­gál­ně – bez vědo­mí a sou­hla­su Sprá­vy CHKO Čes­ké Stře­do­ho­ří. Jsou to tedy „čer­né stav­by“, kte­ré nyní, pod­le záko­na, už v pod­sta­tě jen čeka­jí na své odstra­ně­ní…

A k tomu by dojít sku­teč­ně mělo – nejde ani tak o stav­by samot­né, ale spí­še o zabrá­ně­ní pre­ce­den­tu. Kdy­by spe­ci­ál­ně tyto dvě ferra­ty zůsta­ly bez povšim­nu­tí, byl by to sig­nál, že úřa­dy neko­na­jí a v Čes­ku všech­no pro­jde. Za chví­li by si kaž­dý mohl drá­to­vat všu­de, kde se mu zlí­bí. Co by při­šlo příš­tě – Jep­tiš­ka v Labském údo­lí, nebo Milen­ci v Adr­špa­chu?

Údol­ní stě­na Vra­bin­ce. Tra­sy spod­ních ferrat jsou ori­en­tač­ní. (f: S. Mitáč)

Lidé si naštěs­tí vší­ma­jí. Podob­ný pří­pad se ode­hrál loni v Koko­řín­sku. Zde navr­tal do pís­kov­ce ferra­tu Karel Běli­na a nazval ji „Had­ri­á­nův oblouk“. V Rok­li­ci (údo­lí Lou­ben­ské­ho poto­ka) však nara­zil na neú­stup­ný odpor míst­ních lez­ců. „Samo­zřej­mě jsme o plá­nech na ferra­tu nevě­dě­li, Karel se nikdy niko­ho neptá,“ říká Vla­di­slav Sví­tek, jeden ze sku­pi­ny dob­ro­vol­ní­ků, co ini­ci­o­va­la odstra­ně­ní ferra­ty, a pokra­ču­je ve vyprá­vě­ní: „Správ­cem úze­mí jsou tu Lesy ČR. Ty posla­ly Běli­no­vi dopo­ru­če­ný dopis, do kdy má být ferra­ta odstra­ně­na. Karel tvr­dí, že ho nikdy nedo­stal. Pár dní před kon­cem lhů­ty však někdo sun­dal z ferra­ty oce­lo­vé lano – to je její nej­draž­ší část, kte­rá se dá zno­vu pou­žít jin­de.“ Zby­lé kot­ve­ní a kramle zůsta­ly ve ská­le. Míst­ní lez­ci tedy kusy žele­za odstra­ni­li a mís­to za asi­s­ten­ce poli­cie uved­li více­mé­ně do původ­ní­ho sta­vu. (Viz Mon­ta­na 4/19, pozn. aut.)

Kdo má na svě­do­mí nové ile­gál­ní ferra­ty na Vra­bin­ci a na Kozím vrchu? A jak to vypa­dá s jejich budouc­nos­tí? Přečti si roz­ho­vor s Ing. Petrem Kří­žem, ředi­te­lem Sprá­vy CHKO Čes­ké Stře­do­ho­ří. S ohle­dem na slo­ži­tost pří­pa­du jsme se roz­hod­li jeho výpo­věď redakč­ně nekrá­tit a nechat v původ­ním zně­ní.

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ UŽ PROBÍHÁ

Měli jste dopře­du něja­ké indi­cie o tom, že se výstav­by ferrat na Vra­bin­ci a Kozím vrchu chys­ta­jí?
O výstav­bě ferrat jsme neby­li pře­dem infor­mo­vá­ni. Veřej­nost byla o jejich exis­ten­ci obe­zná­me­na skr­ze soci­ál­ní sítě a to až ve chví­li, kdy byly hoto­vé. Při stan­dard­ním pro­jed­ná­ní pře­dem by vzni­kl pro­stor se s věcí blí­že sezná­mit, pro­stu­do­vat pod­kla­dy a násled­ně pro­jed­nat mož­nos­ti a alter­na­ti­vy, jinou loka­li­tu. Tak­to se před lety postu­po­va­lo v pří­pa­dě ferrat v Děčí­ně. V obou pří­rod­ních rezer­va­cích jsou horo­le­zec­ké akti­vi­ty ome­ze­ny bliž­ší­mi ochran­ný­mi pod­mín­ka­mi. V pří­pa­dě Vra­bin­ce je leze­ní nyní zaká­zá­no od 20. dub­na do 20. červ­na. Na Kozím vrchu je leze­ní zaká­zá­no celo­roč­ně, stej­ně jako vstup mimo zna­če­né stez­ky. Tyto pod­mín­ky vychá­zí z bliž­ších ochran­ných pod­mí­nek vyhlá­šek jed­not­li­vých malo­ploš­ných chrá­ně­ných úze­mí. Přís­něj­ší režim v rezer­va­cích je prak­tic­kým opat­ře­ním, jehož cílem je zajis­tit klid a pří­hod­né pod­mín­ky pro míst­ní cen­né dru­hy. V pří­pa­dě obou rezer­va­cí jsou před­mě­tem ochra­ny i geo­lo­gic­ké jevy a skal­ní útva­ry. Ty jsou ferra­ta­mi výraz­ně nega­tiv­ně ovliv­ně­ny, stej­ně jako spo­le­čen­stva rost­lin a živo­či­chů, kte­rá na nich žijí. Ferra­ty před­sta­vu­jí pro­blém zejmé­na pro ptá­ky, kte­ré pro­voz na ferra­tách ruší při hnízdě­ní. Aktu­ál­ně je tak význam­ně ohro­že­no hnízdě­ní kri­tic­ky ohro­že­né soko­la stě­ho­va­vé­ho na Kozím vrchu. Na Vra­bin­ci je dotče­no hníz­diš­tě výra vel­ké­ho, krkav­ce vel­ké­ho a poten­ci­o­nál­ně soko­lů stě­ho­va­vých.

Zadrá­to­va­ný Vra­bi­nec v roce 2019. (f: S. Mitáč)

Víte, kdo je má na svě­do­mí? Resp. kdo nese práv­ní zod­po­věd­nost?
Pokud jde o ferra­tu na Kozím vrchu, Agen­tu­ra ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny ČR je pro­za­tím ve fázi shro­maž­ďo­vá­ní pod­kla­dů pro zahá­je­ní říze­ní s kon­krét­ní oso­bou. V pří­pa­dě ferra­ty v pří­rod­ní rezer­va­ci Vra­bi­nec již bylo říze­ní o pře­stup­ku zahá­je­no. Dokud však nejsou uza­vře­ná všech­na šet­ře­ní, nechce­me před­jí­mat ani pou­ka­zo­vat na kon­krét­ní oso­by. Kaž­do­pád­ně odpo­věd­nost za neo­práv­ně­né zása­hy v rezer­va­cích nese sub­jekt, kte­rý je pro­ve­dl.

Ferra­ty vznik­ly v pří­rod­ních rezer­va­cích bez vaše­ho sou­hla­su. Může to tedy v této fázi dopad­nout jinak, než že budou časem odstra­ně­ny?
Obě­ma pří­pa­dům se nyní inten­ziv­ně věnu­je­me. Otáz­ka mož­nos­ti a pří­pad­né­ho způ­so­bu odstra­ně­ní bude řeše­na v samo­stat­ném říze­ní o odstra­ně­ní násled­ků neo­práv­ně­ných zása­hů dle § 86 záko­na č. 114/1992 Sb., o ochra­ně pří­ro­dy a kra­ji­ny, v plat­ném zně­ní. V tom­to říze­ní bude posu­zo­vá­no, zda­li je mož­né uve­de­ní do původ­ní­ho sta­vu, či zda­li bude tře­ba při­stou­pit k náhrad­ním opat­ře­ním k nápra­vě. Ta oso­ba, kte­rá čin­nost poško­zu­jí­cí část pří­ro­dy a kra­ji­ny vyko­ná­va­la, je povin­na svo­ji čin­nost odstra­nit, je-li to mož­né. Na odbor­né úrov­ni se pro­to sna­ží­me najít ide­ál­ní řeše­ní, kte­ré zabrá­ní nele­gál­ním akti­vi­tám a bude mít co nejmen­ší dopa­dy na pří­ro­du obou význač­ných loka­lit. Pro­blé­mem ferra­ty na Vra­bin­ci je fakt, že pro část její tra­sy bylo vyu­ži­to zabez­pe­če­ní turis­tic­ké stez­ky. Umís­tě­né prv­ky ferra­ty este­tic­ky výraz­ně naru­šu­jí vzhled této kra­jin­né domi­nan­ty a záro­veň zasa­hu­jí do pozůstat­ků stře­do­vě­ké­ho hra­du, kte­rý zde stá­val. Ferra­ta na Kozím vrchu pří­mo ovliv­ňu­je hníz­diš­tě soko­lů, je tedy nut­né ji odstra­nit.

Kozí vrch nyní chrá­ní pás­ka pro­ti vstu­pu. (f: AOPK ČR)

Kdy odha­du­je­te, že k tomu dojde?
K pří­pad­né­mu odstra­ně­ní dojde co nejdří­ve po naby­tí práv­ní moci roz­hod­nu­tí pod­le záko­na. K tomu ale dojde tepr­ve poté, kdy bude jas­ně pro­ká­zá­no, kdo ferra­ty nain­sta­lo­val a jakým způ­so­bem nega­tiv­ně půso­bil na pří­ro­du a kra­ji­nu. Tedy až po naby­tí práv­ní moci roz­hod­nu­tí o pře­stup­ku. Pořád­ko­vá lhů­ta pro vydá­ní roz­hod­nu­tí činí šede­sát dní, pro zvlášť slo­ži­té pří­pa­dy pak deva­de­sát dní. Je ale samo­zřej­mě mož­né, že dojde k odvo­lá­ní někte­ré­ho z účast­ní­ků říze­ní a poté dojde k pro­táh­nu­tí celé věci. Přes­ný ter­mín pro­to není mož­né určit, ale AOPK o této věci bude infor­mo­vat. Nyní je nut­né se inten­ziv­ně věno­vat zame­ze­ní vyu­ží­vá­ní ferra­ty v pří­rod­ní rezer­va­ci Kozí vrch. Nástup­ní mís­to je aktu­ál­ně vyzna­če­no pás­kou a ozna­če­no infor­mač­ní cedu­lí. Záro­veň došlo k dočas­né uza­ví­r­ce čás­tí Kozí­ho vrchu poblíž hníz­diš­tě. Tato uza­vír­ka potr­vá do 30. červ­na 2020. Důraz­ně všech­ny žádá­me, aby toto ome­ze­ní bylo respek­to­vá­no.

Uví­tá­te pří­pad­ně pomoc z řad dob­ro­vol­ní­ků během jejich odstra­ňo­vá­ní?
Odstra­ně­ní zajiš­ťu­je pri­már­ně sub­jekt, kte­rý ferra­tu vytvo­řil, avšak vzhle­dem ke spe­ci­fič­nos­ti pří­pa­du oslo­ví­me patr­ně odbor­nou veřej­nost, zda by navrh­la, či dozo­ro­va­la, jakým způ­so­bem dojde k nápra­vě. Na pří­pad­né zása­hy budou také dohlí­žet pra­cov­ní­ci Agen­tu­ry ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny ČR. U ferra­ty na Vra­bin­ci jsme také dří­ve komu­ni­ko­va­li s Národ­ním památ­ko­vým ústa­vem a bude­me řešit, jakým způ­so­bem si se zmí­ně­nou ferra­tou pora­dit, aby neby­la ohro­že­na zří­ce­ni­na hra­du.

Let­ní Vra­bi­nec. Na vrcho­lu jsou zbyt­ky zří­ce­ni­ny ze 14. sto­le­tí. (f: V. Kysel­ko­vá)

Proč je pod­le vás dob­ré nepři­pus­tit pre­ce­dent, že někdo své­vol­ně posta­ví ferra­tu a sprá­va CHKO nebu­de ve věci konat?
Agen­tu­ra ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny ČR roz­hod­ně nehod­lá blo­ko­vat roz­voj spor­tov­ních akti­vit v chrá­ně­ných úze­mích. Spor­tov­ci nezříd­ka vel­kou měrou při­spí­va­jí k aktiv­ní ochra­ně význam­ných loka­lit. Je však tře­ba, aby své zámě­ry kon­zul­to­va­li a rea­li­zo­va­li v sou­la­du se záko­ny a dle odbor­ných dopo­ru­če­ní. V důsled­ku však nejde jen o ferra­ty, jaký­ko­liv neo­práv­ně­ný zásah do chrá­ně­ných úze­mí před­sta­vu­je pro­blém pro míst­ní cen­né dru­hy. Nedo­dr­žo­vá­ní legisla­ti­vy a pra­vi­del může vést k jejich ztrá­tě a tak k ochu­ze­ní cel­ku čes­ké kra­ji­ny. Poško­ze­ní kra­jin­ných domi­nant vede ke sní­že­ní jejich atrak­ti­vi­ty pro návštěv­ní­ky. To se může dotknout okol­ních obcí, kte­ré čas­to těží z turis­mu. Někdy jsou tyto domi­nan­ty také sou­čás­tí jejich kul­tur­ní­ho živo­ta, či pří­mo jejich sym­bo­lem. 

_________________

(Pokra­ču­je autor člán­ku.)
Dou­fej­me, že kon­cem toho­to pří­bě­hu bude odstra­ně­ní obou ferrat. Bez ohle­du na to, kdo je vytvo­řil – to je teď ved­lej­ší. Jak pří­pad dopad­ne, tě bude­me dál infor­mo­vat. Pokud pře­dem víš, že si doká­žeš udě­lat čas na pří­pad­nou (pod­zim­ní?) bri­gá­du ve ska­lách a máš chuť pomo­ci s odstra­ňo­vá­ním ferrat, napiš na [email protected]. Ruce se budou mož­ná hodit. Zn. Namá­ha­vá prá­ce v těž­ko pří­stup­ném teré­nu. Odmě­na: dob­rý pocit.I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu