„200 slov“

Pozor na slepé uličky. Jaké metafory skrývá naše triko? Poptávání končí 15. června

11. 06. 2020, Standa „Sany“ Mitáč

Na síti najdeš kdeja­ký obsah. My se ti v kamen­ném moři infor­ma­cí už pátý rok sna­ží­me vybí­rat ten nej­lep­ší. S tro­chou nad­sáz­ky – ve svě­tě inter­ne­to­vých médií to fun­gu­je stej­ně jako na hor­ském bigwallu: tam se také sna­žíš dob­ře se zori­en­to­vat, pro­klič­ko­vat s nejmen­ším odpo­rem, neztrá­cet čas blbost­mi, brát jenom ty nej­lep­ší chy­ty. Nechce se ti odbo­čo­vat do zvě­t­ra­lé ská­ly, kte­rá ani nedr­ží při sobě.

Tako­vou filo­so­fii – pro­vést tě tím nej­lep­ším, abychom tě udr­že­li v linii – má i naše trič­ko, kte­ré jsme se roz­hod­li nadě­lit si k naro­ze­ni­nám. Gra­fic­ké řeše­ní pro nás vytvo­řil lezec Ond­ra Horá­ček, kte­rý odpo­ví­dá i na násle­du­jí­cí otáz­ky:

Můžeš popsat, co tvo­ří gra­fi­ku na zádech tri­ka?
Roz­hod­li jsme se pro sché­ma výstu­pu z kni­hy Zákla­dy horo­le­zec­tví, kte­ré jsme po sou­hla­su její­ho auto­ra „Chrous­ta“ Pro­cház­ky mlad­ší­ho kre­a­tiv­ně upra­vi­li pro potře­by trič­ka eMon­ta­ny. Význam gra­fi­ky je jas­ný: „Zůstaň on-line!“ Což zna­me­ná, že nemáš odbo­čo­vat z naplá­no­va­né linie výstu­pu do žád­né sle­pé ulič­ky a pro­lézt se až na vrchol…

Ty ses někdy do sle­pé ulič­ky během leze­ní dostal?
No, lezl jsem „Sle­pou ulič­ku“ v Labá­ku. (smě­je se)

Ale tam se nedá zablou­dit…
Tak potom mě napa­dá, že do pěk­né sle­pé ulič­ky jsme se dosta­li spo­lu, když jsme si spletli topa v úvod­ních dvou dél­kách ces­ty „Anouk“ na Peti­tes Joras­ses. Sice jsme nabra­li asi tři hodi­ny zpož­dě­ní, což není opti­mál­ní start do 23délkové ces­ty, nicmé­ně jsme ale­spoň setřás­li dvoj­ku rus­ky mlu­ví­cích lez­ců, kte­ří naší vari­an­tu radě­ji rov­nou zaba­li­li…

Zpož­dě­ní dohná­no. Ond­ra v posled­ní dél­ce ces­ty „Anouk“, Peti­tes Joras­ses (f: S. Mitáč)

Jaké znač­ky v tom nákre­su na zádech člo­věk může najít?
Je jich tam spous­ta, to je vlast­ně na tom trič­ku to zají­ma­vé – je tam sko­ro všech­no, co tě může v horách potkat. Můžeš tam najít napří­klad kyva­dlo­vý tra­verz, špat­ný bivak ve smyč­kách, firn, skal­ní blo­ky… Legen­da k trič­ku je tady.

Posled­ní otáz­ka: Proč by sis to trič­ko kou­pil, kdy­bys ho náho­dou nedo­stal?
Pro­to­že je pěk­né a pod­po­ru­je dobrou věc. (smě­je se)

__________________


Jsme tu pro tebe už/teprve pět let. Pokud si to finanč­ně můžeš dovo­lit, bude­me rádi, když pod­po­říš budouc­nost naší nezá­vis­lé (na ska­lách závis­lé) redak­ce a poptáš se po našem trič­ku na [email protected]infor­ma­ce tady.

Navíc – trič­ka jsme byli v týd­nu vyzkou­šet a budou se nosit pří­jem­ně – (sto­pro­cent­ní bio / eko / super bavl­na pod znač­kou „fair tra­de“, tak­že ani šič­ky v Ban­gla­déši kvů­li nám netr­pě­ly.) Střih je poměr­ně dlou­hý, tri­ko tedy nebu­de vylé­zat ze sedá­ku.

PS. Jako dárek ho od nás dosta­ne našich pět prv­ních při­spě­va­te­lů, co nás pod­po­ři­li už v roce 2016 (Evča Jaro­lí­mo­vá, Petr Šou­fek, Jura Doman­ský, Mar­tin Jan­da a Mišo Žil­ka).I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu