„200 slov“

Když déšť nevadí. V Ádru na brigádě spojili síly velcí i malí dobrovolníci

27. 05. 2021, Eliška Zýková

Déšť je v posled­ních dnech nemi­lo­srd­ný, ale naštěs­tí se najdou i jiné důvo­dy k výpra­vám do skal než za leze­ním. V Ádru pro­běh­la minu­lý víkend dal­ší bri­gá­da a stej­ně jako vyda­ře­ný lezec­ký den se účast­ní­kům posta­ra­la o spous­tu zába­vy, pís­ku na všech mož­ných mís­tech a vyta­ha­né ruce.

I přes typic­ké květ­no­vé ráno roku 2021 (rozu­měj nepří­jem­ný déšť, pozn. aut.) se sešla vel­ká kupa lidí všech mož­ných věko­vých kate­go­rií. Kro­mě stá­lic z oko­lí se zje­vi­ly týmy z Opa­vy, Ost­ra­vy, Trut­no­va, Pece pod Sněž­kou a dal­ší. Když bri­gád­ní gene­rál pár dní před akcí obdr­žel tele­fo­nát: „Je akce vhod­ná i pro děti?” tak niko­ho nena­padlo, že dora­zí celá četa 22 dětí z HO Krko v čele s mamin­ka­mi.

Nako­nec se toho poved­lo dosti. Na Kří­žá­ku jsou nové pro­tie­roz­ní záta­ra­sy u Pod­zim­ní, pěši­na u Hodi­ná­ře už láká k pro­cház­ce a strom, kte­rý se opřel o Desá­tou, byl něž­ně odstra­něn. Pokud by šlo do tuhé­ho, tak i bud­ka prv­ní pomo­ci (u Květ­no­vé) byla ope­čo­vá­na. V Ádru jsou nové scho­dy ke Ště­pán­ské koru­ně, dále se hodi­ly do gala záta­ra­sy pod Velry­bou, a až budeš pro­chá­zet pěšin­kou oko­lo Boun­ty, tak už si neroz­trh­neš péřov­ku. Děti z Krko­noš se navíc cho­pi­ly pyt­lů a sta­teč­ně sbí­ra­ly to, co jiní ve ska­lách zaho­di­li. No, a nesmí­me zapo­me­nout na boul­drov­ku (viz pro­jekt Ádr boul­der, pozn. red.), kde klu­ci posled­ní dobou pra­cu­jí bri­gá­da-nebri­gá­da a vše úspěš­ně dota­hu­jí do finá­le.

Podě­kuj­me si tedy všich­ni navzá­jem za dob­ře odve­de­nou prá­ci. Dal­ší dík pat­ří kaž­dé­mu, kdo dora­zil s něja­kou tou dob­ro­tou pro ostat­ní, paní Váv­ro­vé z pekár­ny v Tep­li­cích, kte­rá dovez­la pro­vi­ant snad pro kaž­dé­ho a HO Adr­špach za orga­ni­za­ci v čele s bri­gád­ním gene­rá­lem, kte­rý na sebe vzal bře­me­no údrž­by skal. Tak­že až jed­no­ho krás­né­ho dne vyschnou ská­ly a ty zjis­tíš, že kruh, do kte­ré­ho se cva­káš, ztra­til důvě­ry­hod­nost před řadou let, nepa­ni­kař, sil­ný jsi dost… Dolez to s kli­dem a pak dej Mar­ti­no­vi vědět (724 778 367), ať se jiš­tě­ní dá do pořád­ku.

Že jsi to prošvihl/a? Prá­ce je naštěs­tí vždy dosti, tak se na tebe s HO Adr­špach bude­me těšit na pod­zim.I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu