„200 slov“

Adršpach se o víkendu zaskvěl v celé své kráse. Podobně jako před 100 lety

22. 05. 2023, Jan „Drobek" Krch, foto: Standa Mitáč

Podob­ně jako před 100 lety se ráno 20. květ­na 2023 z lesa u Sva­té­ho Vác­la­va vyno­ři­la sku­pi­na bosých otr­ha­ných člo­víč­ků s konop­ný­mi lany a oce­lo­vý­mi karáble­mi a udě­la­li: „Jéé­é­é­éé!” Prá­vě kles­la mlha a Adr­špach se zaskvěl v celé své krá­se. Dopro­vo­dem bylo plno sas­kých lez­ců v čele s legen­da­mi Wer­ne­rem Rum­pem (kte­rý udě­lal prvo­vý­stup na Kra­sa­vi­ci, pozn. aut.) a hlav­ně Her­ber­tem Rich­te­rem, jehož asi není tře­ba před­sta­vo­vat.

Po něko­li­ka hltech piva a kořa­lič­ky se celá ale­go­ric­ká par­ta ocit­nu­la U Tošo­vá­ka, kde na ně čeka­lo nece­lých pět set návštěv­ní­ků toho­to sto­le­té­ho výro­čí. Ihned byli zaja­ti repor­té­ry Čes­ké tele­vi­ze a po chví­li pod nástu­pem na Krá­le i odváž­ným čle­nem CHKO, kte­rý se roz­ho­dl kon­t­ro­lo­vat občan­ské prů­ka­zy. Toto mu bylo bez pou­ži­tí nási­lí roz­mlu­ve­no, a tak moh­li her­ci v dobo­vých kos­tý­mech po sto letech zopa­ko­vat komí­no­vou ces­tu na Krá­le. („Sta­rá ces­ta“ za V se vše­o­bec­ně bere jako nej­star­ší výstup na Brou­mov­sku, pozn. red.)

Začát­kem odpo­led­ne se pak všich­ni ocit­li na nádvo­ří zám­ku, kde nasta­lo oce­ňo­vá­ní adr­špaš­ských celebrit a také něko­lik poku­sů poznat po těch mno­ha letech jeden dru­hé­ho. Všich­ni se usmí­va­li s tím, že si vzpo­mí­na­jí, jak se kdo jme­nu­je, což v mno­ha pří­pa­dech byla lež. To ale nebrá­ni­lo vzpo­mín­kám, potles­ku pro oce­ně­né a druž­né­mu popí­je­ní. Zájem­ci si pak pro­hlí­že­li výsta­vu Vilé­ma Hec­ke­la na zám­ku a sbír­ku sta­rých pohled­nic na Krecba­cho­vě cha­loup­ce.

Tošo­vák zaví­ral v noci na sobo­tu po tře­tí hodi­ně ran­ní a v noci na nedě­li až za slu­neč­ní­ho svi­tu. Z toho ply­ne, že akce se vyda­ři­la a bude­me rádi vzpo­mí­nat. Ako­rát pro­hla­šu­ji, že dal­ší­ho sta­le­té­ho výro­čí se nikdo z pří­tom­ných nezú­čast­ní!

I malé články dají dohromady dost práce. Díky za tvoji podporu