„200 slov“

Jaké jsou perly letošního Padání?

23. 04. 2015 | Standa Mitáč
V pátek večer začí­ná Pet­ro­hrad­ské padá­ní, nej­vět­ší boul­de­rin­go­vý závod v Čechách. Na jaké lin­ky se můžeš těšit? Zeptal jsem se Pet­ra Resche, kte­rý celou akci při­pra­vu­je. Poslal krát­ký seznam, ze kte­ré­ho jsme vybra­li čty­ři TOP smě­ry. „Mar­vin“ 3 Tohle je krás­ný čtyř­me­t­ro­vý soko­lík. Co dopad? Pokud lezec spad­ne, je pod ním úpl­ná rovi­na, tak­že se to […]

Na velšských kopcích je pohoda, s lesy zacházej opatrně

22. 04. 2015 | Adéla Matejová
Pokud se někdy budeš chys­tat do Wale­su, urči­tě navštiv vršek Cadair Idris v oblas­ti Gwy­ne­dd ve Snow­do­nii. S tímhle mís­tem, pojme­no­va­ným po obro­vi, se pojí něko­lik legend. Obr měl prý horu pou­ží­vat jako křes­lo při pozo­ro­vá­ní hvězd a tohle mís­to má pros­tě jedi­neč­nou atmo­sfé­ru. Zejmé­na za sou­mra­ku (foto). Tady je pár postře­hů pro lidi, co by chtě­li vyra­zit na pěší […]

U kluků z pouště

17. 04. 2015 | Jakub Freiwald
(zápis­ník z ces­ty sever­ní Indií) Děra­vá asfalt­ka, na kte­rou se stě­ží vejde jed­no auto, se poma­lu mění v praš­nou poušt­ní ces­tu. Roz­vr­za­ným jee­pem zdo­lá­vá­me pří­va­ly pís­ku a vjíž­dí­me mezi prv­ní sta­ve­ní ves­ni­ce Tej Mal­ta na seve­ru Indie. Sta­řen­ka v čer­ve­ných šatech důsled­ně uplá­cá­vá hrou­dy kra­ví­ho tru­su do jed­no­li­té plo­chy. Zatím to tak nevy­pa­dá, ale během pár dní na ost­rém […]

Horolezci opravili schody u Myší díry ve Skaláku

16. 04. 2015 | Jiřina Dienstbierová
Něko­lik let byly mezi Hru­bou Ská­lou a Sed­mi­hor­ka­mi na začát­ku Myší díry vyvrá­ce­né a roz­lá­ma­né scho­dy. Orgá­ny stát­ní sprá­vy (kraj, obce, Lesy a dal­ší maji­te­lé…) se nemoh­ly roz­hod­nout, kdo je vlast­ně opra­ví. Do čí kom­pe­ten­ce to spa­dá? – Háda­li se mezi sebou. Nako­nec se horo­lez­ci roz­hod­li ten­to odstra­šu­jí­cí pří­klad sprá­vy naší kra­ji­ny vyře­šit sami. Sehna­li spon­zo­ra a scho­dy opra­vi­li. […]

Dušan „Stoupa“ Janák: Vybírat jeden výstup je nesmysl

13. 04. 2015 | Stanislav Mitáč
Zla­tý cepín Pio­let d´Or zís­ka­li o víken­du dva Ame­ri­ča­né – Alex Hon­nold a Tommy Cal­dwell za tra­verz masi­vu Fitz Roy. Oba dva jsou spí­še bigwallo­ví spe­ci­a­lis­té než tra­dič­ní alpi­nis­té (Alex měl na noze mač­ky pár­krát a s cepí­nem se učil loni.) Uka­zu­je to něja­kou změ­nu tren­du? Zeptal jsem se zku­še­né­ho čes­ké­ho alpi­nis­ty Duša­na „Stou­py“ Janá­ka. Pro koho z nomi­no­va­ných […]

Brambůrky z osmi pytlíků a výstup roku

12. 04. 2015 | Stanislav Mitáč
Tommy Cal­dwell a Alex Hon­nold dosta­li o víken­du v Cha­mo­nix oce­ně­ní za nej­lep­ší výstup loň­ské­ho roku, kdy v úno­ru pře­lez­li za pět dní masiv pata­gon­ské­ho Fitz Roye (foto). Ptal jsem se Tommy­ho Cal­dwel­la: Jaké jsou tvo­je tipy pro lidi, co by chtě­li násle­do­vat váš „light sty­le“. Co nechat doma? Spe­ci­ál­ně pro tra­verz Fitz Roye musíš ose­kat všech­no. Bylo by […]

Pomohli tisícovkám zvířat

11. 04. 2015 | Jakub Freiwald
Otví­rá­me barev­nou bran­ku a vítá nás pro­še­di­vě­lý sym­paťák Jim. Se svo­jí ženou a dce­rou Claire se před 15 lety odstě­ho­va­li do Indie a zalo­ži­li tu léčeb­nou sta­ni­ci pro opuš­tě­ná zví­řa­ta, kte­rá se v hro­zi­vém sta­vu bez­rad­ně potu­lu­jí uli­ce­mi měst v Rádžastá­nu na seve­ru Indie. Vpra­vo jsou psi, vle­vo ostat­ní zví­řa­ta. Mezi nimi vidím krá­vy, kozy, osli, pra­sa­ta nebo opi­ce. Tako­vá malá […]

Arnold v Ádru

10. 04. 2015 | Stanislav Mitáč
Na člá­nek o Bern­do­vi Arnol­do­vi v Adr­špa­chu (foto) se váž­ně těším. O tom, že má nahra­ný roz­ho­vor s pís­kov­co­vým polo­bo­hem, mlu­vil Alešák už někdy před rokem. Vyzpo­ví­dal Arnol­da o jeho cestách v Adr­špa­chu. Moc se toho o těch­to lin­kách neví a hlav­ně je asi moc lidí nele­ze. Co je na tom nej­lep­ší? Autor člán­ku Alešák v rám­ci pří­pra­vy tex­tu všech­ny tyhle ces­ty pře­le­zl, aby se […]

Dobrodružství na Caminitu se přesouvá za zábradlí

08. 04. 2015 | Standa "Sany" Mitáč
Ve špa­něl­ské Anda­lusii, v lezec­ké oblas­ti El Chorro před Veli­ko­no­ci slav­nost­ně ote­vře­li 25 let zavře­nou stezku Cami­ni­to del Rey. Skvě­lá zprá­va? Jak pro koho. Přes­to­že byla expo­no­va­ná stez­ka ofi­ci­ál­ně zavře­ná, ved­ly podél ní oce­lo­vá lana a lez­ci ji běž­ně vyu­ží­va­li jako via ferra­tu. Míst­ní lidé a poli­cis­té to tole­ro­va­li. I autor člán­ku po visu­tých tra­ver­zách s kama­rá­dy cho­dil ze skal […]

Rozjíždějí se dvě nové zelené linky

06. 04. 2015 | Stanislav Mitáč
Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka a potaž­mo i Slo­ven­sko dnes zaži­ly vel­ký den. Odpo­led­ne se roz­je­ly soupra­vy s ces­tu­jí­cí­mi do nových sta­nic met­ra A, po deví­ti letech od minu­lé úpra­vy zele­né lin­ky. Na mís­tě byly důle­ži­té ruce, kte­ré stří­ha­ly nasví­ce­né pás­ky… Ten samý den, tro­chu v ústra­ní, odstar­to­va­la také eMon­ta­na – dlou­ho oče­ká­va­ná strán­ka, zele­ná infor­mač­ní tep­na, kte­rá bude slou­žit lez­cům a dob­ro­dru­hům. I ten­to pro­jekt všem […]
1 30 31 32