„200 slov“

Zvládl to sám – vítěz Outdoortrophy Michal Krysta

16. 08. 2015 | Standa "Sany" Mitáč, Jakub Freiwald
Nor­mál­ně je Out­do­or­tro­phy týmo­vá hra – běh do vrchu, parag­li­de, kajak a hor­ské kolo. Kaž­dý borec má jeden úkol. Micha­lo­vi Krys­to­vi bylo líto závo­dit jen v jed­né dis­ci­plí­ně (umí toho víc), a tak se při­hlá­sil do šíle­né kate­go­rie SÓLO – “všech­no zvlád­nu sám”. A vyhrál. Vče­ra byl rakous­kém Lin­ge­nau nej­rych­lej­ší ze všech sólis­tů-čtyř­bo­ja­řů a vydě­lal si na poku­tu za tele­fo­no­vá­ní […]

Před deštěm se schovej do stropní spáry

13. 08. 2015 | Standa "Sany" Mitáč
V ital­ském údo­lí Orco tenhle týden řádí mla­dí čeští lez­ci, kte­ří tu sbí­ra­jí alpi­nis­tic­ké zku­še­nos­ti od Hon­zy Zbran­ka, Šata­vi­se, Stra­če­se a Stou­py. “Vydr­ží ten frend odsed­nu­tí?” báli se ze začát­ku. Vče­ra už do vlast­ní­ho jiš­tě­ní pada­li jako do nýtů, zdo­mác­ni­li hod­ně rych­le. Prv­ní dva dny jim hod­ně prše­lo, ale lezlo se – vět­ši­nou po vlast­ním jiš­tě­ní. […]

Denis Pail vylezl své první 8b+ a soustředí se společně s juniory

10. 08. 2015 | Standa "Sany" Mitáč
Deni­so­vi je osm­náct, stu­du­je v Ost­ra­vě a chce být pro­fe­si­o­nál­ním hasi­čem. Vzhle­dem k tomu, jaké nám poslal fot­ky do eMon­ta­ny, mož­ná se mu pra­cov­ní plá­ny vymknou z rukou a sta­ne se spíš pro­fe­si­o­nál­ním lez­cem. Denis Pail ve špa­něl­ském Rodella­ru před něko­li­ka dny vyle­zl svo­je prv­ní 8b+ (UIAA 10+, pozn. aut.). Pro­žil si během toho 35 stup­ňů ved­ra, 35 stup­ňů pře­vis­los­ti a lak­tát […]

Lonely Planet: „Pojď se mnou mimo cesty.“ Cože, s tebou?!

03. 08. 2015 | Lucie Trojanová
Kam se ješ­tě v létě chys­táš? Potě­šíš se pohle­dem na Grand Cany­on, Machu Pic­chu nebo Taj Mahal? A neštve tě, že to chtě­jí všich­ni? V posled­ní době čím dál čas­tě­ji slý­chám a čtu, jak lidi rádi jez­dí do míst, kde na turis­ty nena­ra­zí. “Turis­ti­ka vyšla z módy.” A to tak hod­ně, že i turis­tic­ký (!) prů­vod­ce Lone­ly Pla­net zve své čte­ná­ře, aby […]

Můj první víkend ve skalách

28. 07. 2015 | Jakub Freiwald
Vstá­vá­me brzy ráno. Zatím­co voda na čaj poma­lu pobublá­vá pod ple­cho­vou poklič­kou ešu­su, pro­hra­bá­vám se hro­ma­dou kara­bin a pře­mýš­lím, co kam pat­ří. Hrdým maji­te­lem sedá­ku jsem tepr­ve od vče­rejš­ka, ale už jsme si k sobě stih­li najít ces­tu. Mys­lím, že si bude­me rozu­mět. V nohách máme prv­ních 1200 výš­ko­vých met­rů. V barev­ných hel­mách s kara­bi­na­ma u pasu vypa­dá­me jako ban­da […]

Cestování sbližuje a boří bariéry

22. 07. 2015 | Anča a Petr @ (z)cesty
Anča a Petr – dvoj­ka, kte­rá milu­je ces­to­vá­ní. Žád­ní extre­mis­ti – divo­ké řeky nesjíž­dě­jí, na osmi­ti­sí­cov­kách je taky nej­spíš nena­jdeš. Pros­tě jenom rádi nezá­vis­le ces­tu­jí a jsou ukáz­ko­vým pří­kla­dem, že kde je vůle, nejsou pře­káž­ky. Sta­čí chtít. “Před dese­ti měsí­ci, v září 2014, jsme vyra­zi­li na časo­vě neo­me­ze­nou výpra­vu z Čech na Nový Zéland. Proč? Po zhru­ba 20 pro­ces­to­va­ných […]

Procitnutí ze spánku

14. 07. 2015 | Mikuláš Heger
Je tomu pět roků, co jsem začal tahat a byl popr­vé okouz­len „kvá­ky“ (malý­mi skal­ní­mi oblast­mi) mého rod­né­ho Hořo­vic­ka – Dehet­ník, Mrt­nic­ká, Jin­dři­cho­va ská­la, Žďár a mno­hé dal­ší… Jak se člo­věk zlep­šo­val a pozná­val nové lidi, lec­cos se od nich dozvě­děl: „Musíš do Srb­ska (Čes­ký kras), to ti dá tech­ni­ku a je to úpl­ně jiná liga,“ říka­li mi pořád. […]

Rytíř toproper

06. 07. 2015 | Mikuláš Heger
„Jsem ten nej­dů­le­ži­těj­ší,“ zní z úst dru­ho­lez­ce. Kaž­dej blbec umí lézt na prv­ním laně a vytáh­nout něja­kou „vraž­du“, ale vždyc­ky potře­bu­je jis­ti­če – mě! Prvo­le­zec se chce vytáh­nout před zbyt­kem sku­pi­ny, hlav­ně před tou dám­skou čás­tí. Má to tak jed­no­du­chý, pros­tě dá na chví­li svůj život do božích rukou, pořád­ně se dole nadech­ne a vydech­ne až na vrcho­lu. […]

Problémy na Monte Rose a létající Ueli

29. 06. 2015 | Standa Mitáč
Tady je pár slov jako reak­ce na dis­ku­to­va­ný člá­nek ohled­ně pro­blé­mů na nej­vyš­ší hoře Švý­car­ska Mon­te Rose. Sho­dou okol­nos­tí jsme byli minu­lý týden na vrcho­lu Dufour­spi­t­ze (4634 m n. m.), tak se slu­ší podě­lit o aktu­ál­ní pod­mín­ky. Pod­le Jir­ky Cha­mrá­da je spa­ní nad cha­tou Mon­te Rosa úpl­ně zaká­zá­no. Mož­ná to tak je, ale pokud sta­nu­ješ u kamen­né ohrád­ky cca […]

Olomouc dohání umělý spánek

19. 06. 2015 | Standa Mitáč
Ješ­tě před pár lety to bylo s uměl­ka­mi v Olo­mou­ci doce­la bíd­né. Zatré­no­vat sis mohl na škol­ní stě­ně základ­ky Hey­rov­ské­ho nebo na boul­de­ru U Paj­ka, kde se lez­ci s lanem muse­li vtěs­nat do 60 m2. Po ote­vře­ní stě­ny Fla­sh Wall (1 200 m2) se lezec­ká nabíd­ka roz­ší­ři­la a zvět­šu­je se dál. V Olo­mou­ci budou příští víkend, v rám­ci závo­du Fla­sh Wall Open, ote­ví­rat novou boul­de­rov­ku. […]

Jak jsem fotil „Silbergeier“ 8b+ v Rätikonu

15. 06. 2015 | Stefan Kürzi
Sil­ber­ge­ier zna­jí sko­ro všich­ni lez­ci. Tuhle ces­tu (240metrová 8b+ od Bea­ta Kam­mer­lan­de­ra, sou­část tzv. Alp­ské tri­lo­gie, pozn. red.) doku­men­to­va­lo za posled­ní roky mno­ho růz­ných foto­gra­fů. Pro­to to pro mě byla výzva. Sna­žil jsem se najít nové ohro­mu­jí­cí per­spek­ti­vy, kte­ré ješ­tě v časo­pi­sech nikdo neo­tis­kl. Navíc jsem ve švý­car­ském Räti­ko­nu něko­lik let nele­zl, tak­že jsem se na to […]

Solím, solíš, solíme – hlavně v Mézlovce

11. 06. 2015 | Mikuláš Heger
Neda­lo se pros­tě odo­lat před­po­vě­di, a tak jsme v pátek na noc vyra­zi­li směr Tur­nov. V sobo­tu ráno jsme na roz­lez vybra­li napří­me­ní „údol­ky“ na majestát­ní Blat­ník. Nej­hez­čí a záro­veň i nej­těž­ší mi při­šlo prá­vě ono „napří­me­ní“ v hor­ní par­tii, kde se pokra­ču­je kou­to­vou dvou­spá­rou. Ta je z tvrd­ší­ho mate­ri­á­lu a díky žele­zi­tým pří­mě­sím tudíž není vyšla­pa­ná. Celá ces­ta se dá dob­ře zajis­tit […]

Když je ti dobrodružství na obtíž

04. 06. 2015 | Lukáš "Asu" Abt
Když jsem začí­nal někdy počát­kem milé­nia léz­ti, vět­ši­na oblas­tí v blíz­kos­ti mého byd­liš­tě byla na sta­rých sko­bách. Chtěl-li jsem cos vylézt, musel jsem respek­to­vat fakt, že se nepa­dá (dost čas­to ani nese­dá), pro­to­že to stav jiš­tě­ní nedo­vo­lo­val. Tak jsem se nau­čil nepa­dat. Tro­chu jsem nabral odva­hy a zača­ly mne lákat nesnad­né linie stro­pů. Nebyl jsem sil­ný, pro­čež […]

Pomoc v Nepálu se pomalu dostává mezi lidi. Brzy přijde monzun

26. 05. 2015 | Tek Magar
Vče­ra jsme roz­dá­va­li jíd­lo lidem, kte­rých se zemětře­se­ní dotklo nej­ví­ce. Při­vez­li jsme rýži, olej na vaře­ní, sůl, sušen­ky a dal­ší základ­ní potra­vi­ny. Moje rodi­na byla sice zemětře­se­ním také zasa­že­na, ale roz­hod­li jsme se, že bude­me pomá­hat. Tihle lidé pomoc potře­bu­jí více než my, žijí v dale­ko hor­ších pod­mín­kách a mys­lím si, že je to sluš­né a lid­ské. Když od […]

Za hranou vlastních možností?

24. 05. 2015 | Vojta Bořil
Je sobo­ta dopo­led­ne a spo­lu s Cha­dem, cou­ch­sur­fe­rem z ame­ric­ké­ho Colo­ra­da, kte­ré­ho jsem na tři dny uby­to­val u sebe doma, sto­jí­me na star­tu biko­vé­ho mara­to­nu na 55 kilo­me­t­rů. Kdy­by neby­lo něj, nej­spíš tu ani nejsem a rad­ši se šet­řím na běžec­ké závo­dy. V prv­ní laj­ně spo­leč­ně s dal­ší­mi 700 závod­ní­ky netr­pě­li­vě čeká­me na star­tov­ní výstřel a napl­no si vychut­ná­vá­me závod­ní atmo­sfé­ru. Zatím­co můj par­ťák […]

Jednou jsem měla sen, že už jsem doma. To byl fakt horor!

21. 05. 2015 | Jakub Freiwald
Rená­ta Géci­o­vá je nená­pad­ná hol­ka z Pra­hy, kte­rá pře­váž­ně sto­pem obje­la vel­kou část svě­ta. Původ­ně chtě­la vyjet na půl roku. Teď už jsou to ale roky dva a jí se vůbec nechce domů. Jaký je život na ces­tě? A co to s člo­vě­kem udě­lá? Kde všu­de jsi byla? Za dva roky jsem stih­la navští­vit Ukra­ji­nu, Rumun­sko, Mol­dá­vii, Turec­ko, Gru­zii, Armé­nii, […]

Seznámení: Hledám holku magor

13. 05. 2015 | Alena Čepelková
“Ahoj hle­dám sleč­nu kte­rá je troš­ku magor a lehce závis­lá na leze­ní (lano) a nedě­lá ji pro­blém cho­dit 4x týd­ně na uměl­ku a o víken­du ješ­tě vyra­zit tře­ba do Jury.” (Inze­rát z Lez­ce, 10. 5. 2015) Nejsou to přes­ně tako­vé sleč­ny, co ten kluk hle­dá, ale… Znám hol­ku, co se vrh­la na leze­ní, když jí bylo tolik, jako je […]

Zemětřesení – jako když tě někdo čapne ve vlaku na záchodě

06. 05. 2015 | Stanislav Mitáč
Postře­hy z Nepá­lu oči­ma Víťy Bra­dáč­ka, kte­rý se tenhle týden vrá­til domů. Otře­sy ho zastih­ly při sestu­pu z Mera Pea­ku v oblas­ti Eve­res­tu. Jaký to je pocit, když se pod tebou najed­nou roz­hý­be země?Při­šlo to ve chví­li, kdy jsem stál a zrov­na jsem se šel vyčů­rat. Roze­pnul jsem poklo­pec, začal jsem čůrat a samo­zřej­mě jsem se celej poch… Před­stav si […]

Celou noc jsme vybíhali kvůli otřesům ven. Situace v Nepálu očima lidí, kteří tam jsou

03. 05. 2015 | Stanislav Mitáč
AKTUALIZOVÁNO Odpo­ví­dá trek­kin­go­vý prů­vod­ce Mim das Tamang z Káthmán­dú: Jste v pořád­ku?Ano, já a moje rodi­na jsme stá­le OK. Díky bohu. Jaká je situ­a­ce v Káthmán­dú?Spe­ci­ál­ně v Káthmán­dú je zni­če­no spus­tu pamá­tek UNECSO, ale situ­a­ce se den ode dne zlep­šu­je. V celém Nepá­lu pod­le dneš­ních čísel zemře­lo 7 200 lidí, ale bojím se, že počet mrtvých nako­nec pře­sáh­ne 10 000. Jak to […]

Těšila jsem se na spánek v posteli a rozedřená bříška – Padání 2015

27. 04. 2015 | Lucie Trojanová
Letos se na Padá­ní (nej­vět­ší boul­de­ro­vý závod v Čechách, pozn. red.) těším jinak než loni. Mys­lím na krys­ta­ly hrubé žuly, dlou­ho nevi­dě­né kama­rá­dy a na postel! Už měsíc jsem nespa­la v poste­li. (Na vině je kom­bi­na­ce napl­ňo­vá­ní výlet­nic­kých tužeb a smůly při hle­dá­ní bytu.) Pohos­tin­nost hote­lu Sklár­na je pro mě láka­dlem sko­ro na úrov­ni boles­ti a utr­pe­ní, pro něž jsou žihel­ské lesy […]
1 29 30 31 32