„200 slov“

Jaro absolutního lezení: Velká slova a malé činy. Pohádka o pražských mládencích, kteří se chtěli lezci stát

24. 10. 2022 | Matěj Novotný
Sedm je magic­ké čís­lo v růz­ných kul­tu­rách. Ne jinak tomu je v kul­tu­ře nej­dů­le­ži­těj­ší, kte­rou je pod­le 10 z 10 lez­ců bez­po­chy­by kul­tu­ra lezec­ká. Sed­mič­ka je mno­hý­mi pova­žo­va­ná za vstu­pen­ku do svě­ta spor­tov­něj­ší­ho leze­ní. Sedm bylo i dospí­va­jí­cích mla­dých mužů, kte­ří zatou­ži­li po svě­tě plném dob­ro­druž­ství, hor a dívek s mozol­na­tý­mi prs­ty. Aby to však neby­lo tak jed­no­du­ché, chlap­ci obje­vi­li tyto […]

James Price mezi bytím a nebytím. Příběh jeho vyváznutí z Batura Wall

17. 10. 2022 | James Price (překlad: Standa Mitáč)
O úspěš­ném taže­ní mla­dé­ho brit­ské­ho alpi­nis­ty Jame­se Pri­ce jsme psa­li loni v zimě – viz člá­nek Učil Pákistán­ce lézt, a když při­šlo okno, prvá­čo­val. James už v roz­ho­vo­ru pře­de­sí­lal, že dá letos dal­ší pokus o tra­verz hře­be­ne Batu­ra v pákistán­ském Kará­kó­ra­mu. Před pár dny nám poslal report, jaké to letos bylo – opět vyra­zil v alp­ském sty­lu bez pod­po­ry nosi­čů. Jen prv­ní […]

„Bookcake“ 7c+ trad. O jednom dortíčku ve tvaru otevřené knihy

10. 10. 2022 | Ondra Beneš
Tak tohle v plá­nu váž­ně neby­lo. Měli jsme strá­vit týden leze­ním na Pon­ci­o­ne d’Al­na­s­ca ve švý­car­ském Tici­nu s par­tou mla­dých naděj­ných alpi­nis­tů ali­as Soko­lí­ků. Ten kopec mně fakt nalo­žil. Ale to mís­to. Fakt úlet. Bivak z říše snů a krás­ná dlou­há žulo­vá stě­na. Něco jsme polez­li, ale po třech dnech nás vyhna­lo poča­sí a před­po­věď. Teď kam jet? Navr­hl jsem […]

O zvrtnutých kotnících raději pomlčet... Sundali jsme pytel na Alkronu v Ádru

03. 10. 2022 | Pavel Rosek
NEJDŘÍVE TVRDÁ DATA:Sed­mi­le­tý pytelŠes­ti­me­t­ro­vý letPět adep­tů na zlo­me­ný kot­níkČtyř­le­tý hore zdarTři piv­ka v bato­huDvě vte­ři­ny letuJed­no děv­če v týmu Když jsme před sed­mi lety popr­vé stá­li se Špajdou na Čer­to­vě mos­tě a kou­ka­li jsme do té díry pod námi, pře­mýš­le­li jsme, jest­li to nazvat pyt­lem nebo pou­hou obhlíd­kou. Pře­ci jen šes­ti­me­t­ro­vý let do raj­ba­su plné­ho hlí­ny a vře­su nebu­dil […]

Moje první kroky na horské lajně. A vyšlo to rovnou na Tre Cime

26. 09. 2022 | Denisa Krásná
Když Luky Čer­ný mezi řečí zmí­nil, že chce tahat high­li­ne na Tre Cime di Lava­de­ro, roz­bu­ši­lo se mi srd­ce. „Luky, a mys­líš, že bychom se moh­li s Peňou při­dat?” ptám se opa­tr­ně a těch pár sekund, kdy čekám na odpo­věď, mi při­jde jako věč­nost. Je srpen 2021 a já cho­dím laj­ny tepr­ve pár měsí­ců. Tré­nu­ji ale pocti­vě – namo­ti­vo­va­ná […]

„Můj strážný anděl nosí červené ponožky.“ Nekonečné dny v severce Scheidegg Wetterhornu 1989

20. 09. 2022 | Michal Coubal
A mož­ná žijí andě­lé.Mys­lím, že se v živo­tě mno­ha lidí vyskyt­lo obdo­bí napl­ně­né pře­kot­ný­mi udá­lost­mi, štěs­tím i smůlou. Ale i jedin­ci, pro kte­ré exis­ten­ce ufo­nů není prá­vě život­ní filo­zo­fií, mohou v tako­vých­to časech zne­jis­tět, jest­li se jed­ná jen o škádle­ní sed­mi­ček a tři­nác­tek, nebo je v tom pře­ce jen něco víc. V mém pří­pa­dě se toto zvlášt­ní obdo­bí pojí s létem 1989. # Na měsíc […]

Sedmičková literární soutěž končí. Vyhrál opět Michal Coubal

19. 09. 2022 | redakce eMontany
Na úvod pár čísel:28 lidí nám posla­lo své tex­ty,7 lidí porot­co­va­lo (pře­čet­lo 80 nor­mostran)a 13 vyhrá­lo. Jak se daři­lo tobě? Podí­vej se níže. Odka­zy na tex­ty postup­ně dopl­ní­me. V let­ní sou­tě­ži eMon­ta­ny, kte­rá měla ten­to­krát téma „Sedma“, se umís­ti­li: 1. Michal Coubal (54 bodů) poro­tu (stej­ně jako v loň­ském roce) dostal svým pábi­tel­ským umě­ním. Ten­to­krát zavzpo­mí­nal na záchran­nou akci poblíž vrcho­lu Schei­de­gg Wet­ter­hor­nu, odkud […]

Výprava na skalní hřib naproti Marmoládě, kde tleje vrcholová krabička z roku 1956

12. 09. 2022 | Lukáš Ondrášek
Fun­go d´Ombretta, to jest kvak hři­bo­vi­té­ho tva­ru hned ved­le kilo­me­t­ro­vé již­ní stě­ny Mar­mo­lá­dy. Nikdy by mě nena­padlo, že se budu sápat na ten­to bez­vý­znam­ný vrcho­lek napro­ti nej­vyš­ší hoře Dolo­mit. Po pře­le­ze­ní „Ces­ty přes rybu“ s týmem Soko­lí­ků bylo těž­ké hle­dat dal­ší cíle, pro­to­že vítěz­ství bylo naše. Při­šel pocit jaké­ho­si prázd­na a zados­tiu­či­ně­ní, že už nikam nemu­sí­me. Máme […]

„Míra mi řekl: 'Vezmu tě do Himálaje'. Cože?“ Fotograf Jiří Havel o jednom tvůrčím přátelství

05. 09. 2022 | Lenka Nechvátalová
Žije ve vile na kop­ci Trut­no­va. Je posa­ze­ná tak, že z její­ho okna v hor­ním pat­ře foto­gra­fu­je křiv­ky Sněž­ky. Do kop­ců už dnes necho­dí. Roz­jí­má ve svém křes­le a v jed­na­de­va­de­sá­ti letech sype zábles­ky pamě­ti na Mount Eve­rest, hnus­nou čoč­ku v base­cam­pu, špat­né dýchá­ní nad hra­ni­cí pěti tisíc met­rů nad mořem a na jed­no z klí­čo­vých setká­ní jeho živo­ta, kte­ré za tím […]

The Chief. Místo, které vytesali skalní bohové... Jsem jim vděčná za procházku

01. 09. 2022 | Denisa Krásná
Je sobo­ta 16. dub­na 2022, 6 hodin ráno a spo­leč­ně s mojí ame­ric­kou kama­rád­kou a lezec­kou par­ťač­kou Ale­nou pro­jíž­dí­me v rekord­ním čase prázd­ným cen­t­rem Van­cou­ve­ru. Míjí­me Stan­ley Park a za mos­tem Lion’s Gate odbo­ču­je­me na BC Highway 99 směr Squa­mish. Pro­bou­zí­me se u staré­ho alba Fle­e­two­od Mac, a když z rep­rá­ků zazní slav­né „Lis­ten to the wind blow, Watch the sun rise“ jsme nadob­ro […]

Chris Sharma si sáhl na písek v cestě „R.A.F.“

29. 08. 2022 | Standa Mitáč
V pátek Chris usnul hned po nástu­pu do auta v Pra­ze – prý měl za sebou nároč­ný lezec­ký týden na své stě­ně (a taky tro­chu zapa­řil na svat­bě kama­rá­da). V pátek tak do skal v rám­ci své návštěvy tep­lic­ké­ho Fes­ťá­ku nevy­ra­zil, což se uká­za­lo jako tak­tic­ká chy­ba. Po noč­ní bouř­ce jsme v sobo­tu bohu­žel nena­šli jiný kus ská­ly, kte­rý by nebyl mok­rý, […]

„Luna Nascente“. Vícedélková kráska, která tě vtáhne do svitu čelovek a Měsíce

22. 08. 2022 | Vašek Krejčí
Když jsem po šes­ti letech jel opět do Ber­gellu, mé nej­vět­ší horo­le­zec­ké lás­ky, v kout­ku duše jsem měl dva sny. „Via Cas­sin“ (6a, 800 m, pozn. red.) na Piz Badi­le, o ní tře­ba někdy jin­dy, a „Luna Nascen­te“ (6b, 300 m, pozn. red.) – nej­vět­ší popu­lár­ka v údo­lí Val di Mello s krás­ným mystic­kým názvem, kte­rý mě sám o sobě táhl […]

Faraon na Zbirohu. Tady je snad všechno za sedm!

18. 08. 2022 | Olga Hušková
Hurá, sla­ví­me! Děti jsme ode­vzda­li na tábor, koneč­ně zase na pár dní může­me oku­sit opoj­né lezec­ké svo­bo­dy. Zbý­vá vol­né odpo­led­ne, co takhle rych­lý Pan­ťák či Krkav­ku? Zatra­ce­ně… nějak jsem se zapo­mně­la. Muž je pře­ce kla­sik, na spor­tov­ky ho tak snad­no nedo­sta­nu. Tep­lo­ta ven­ku navíc zatra­ce­ně stoup­la, rych­le vzdá­vám pře­dem pro­hra­ný boj. Tak co tře­ba… ale […]

Nejstarší desítka na písku „Alter Traum“ zažila další pytel a způsobila „nové trauma“

09. 08. 2022 | Standa „Sany“ Mitáč
Zatím to neklaplo. Už něja­kou dobu se sna­ží­me nato­čit Pří­běh ces­ty „Alter Traum“ Xa, RP Xb na Oybi­ně v Žitav­ských horách. Tahle zhru­ba 50metrová lin­ka se totiž pod­le naše­ho zjiš­ťo­vá­ní zdá být nej­star­ší desít­kou na pís­ku vůbec. Wer­ner Schön­le­be, po kte­rém zaha­ju­je­me pát­rá­ní, ji udě­lal v lis­to­pa­du 1981, a před­bě­hl tak nevě­dom­ky Bern­da Arnol­da, kte­rý svo­ji prv­ní desít­ku pro­stou­pil až […]

Když prvolezci nezvedají telefon. Poprvé na ostrém konci lana – „podělanej až za ušima“

25. 07. 2022 | Jan Růžička
Bylo krás­né let­ní sobot­ní odpo­led­ne a ská­ly vylo­že­ně vola­ly naše jmé­na. Spor­tov­kář by nad pod­mín­kou opo­vr­ho­val nosem, ale pro mě to bylo idy­lic­ké. Tep­lo, slu­níč­ko, pís­ky. Naším sty­lem bylo jít ces­tou nejmen­ší­ho odpo­ru – na vrchol a tam si uží­vat výhle­du a pro­hřát kos­ti. Více netře­ba. Tedy, až na jeden nepod­stat­ný detail. Nikdy jsem nic neta­hal! Ne, že […]

Walkerův pilíř na Grandes Jorasses. Vsadili jsme na styl: „No tomorrow“

18. 07. 2022 | Lukáš Ondrášek
Smí­chej tro­chu kame­ne, vody a máme mate­ri­ál pro horu. Poté vlož pro­to­typ alpi­nis­ty pod kopec a vyčká­vej. Je to jako past, kde nezku­še­ní lez­ci sed­nou na lep, kte­rý někdo důmy­sl­ně vypro­jek­to­val ješ­tě před vzni­kem člo­vě­ka. Nuže, sto­jí­me (s par­ťá­kem Luká­šem Klin­go­rou, pozn. red.) pod sta­ni­cí Mon­te­n­vers v Cha­mo­nix a naše zra­ky smě­řu­jí do údo­lí, kde se nachá­zí náš cíl. […]

Lezecké hospody: Místo v převisech sprintujeme po kuchyni. Refíčko v Tisé

14. 07. 2022 | Standa Mitáč
Vědě­li, co obná­ší mít lezec­kou hos­po­du, a pro­to se do toho moc nehr­nu­li. Tuhle prá­ci si vyzkou­še­li v němec­ké oblas­ti Pfalz, kde lez­ci zaklá­da­jí fren­dy do růžo­vé­ho pís­kov­ce. Pět let tam Jin­dřich a Pavlí­na Bene­šo­vi maka­li ve vel­ké restau­ra­ci… „Jeden týpek uvnitř uka­zo­val, jak se leze na soko­lí­ka, a pře­vr­hl celou vit­rí­nu plnou kolá­čů,“ vzpo­mí­ná Pavlí­na na jed­nu ze […]

„Ono to ve tmě nejde.“ Jak jsme probděli noc ve „Via dell'Ideale“. Těsně pod lanovkou

06. 07. 2022 | Láďa Šembera
Kon­cem léta 1993 sedím v autě spo­lu s Jir­kou Plockem, Pepou Vodě­ra­d­ským a Petrem Číž­kem. Pro­jíž­dí­me Bre­ner­ským prů­smy­kem a míří­me k nej­vyš­ší hoře Dolo­mit – Mar­mo­lá­dě 3 343 m n. m. V Malé Kape­le zane­chá­vá­me auto a stou­pá­me doli­nou Ombre­ta pod mohut­nou již­ní stě­nu Mar­mo­lá­dy. Kol­má stě­na na nás půso­bí úchvat­ným dojmem. Při­po­mí­ná mi sever­ní stě­nu Tri­gla­vu. Je však dale­ko kom­pakt­něj­ší a svo­jí kol­mos­tí dale­ko […]

„Pro někoho odpad, pro druhého poklad.“ Věnuj nepotřebné vybavení na dobrou věc

29. 06. 2022 | Standa Mitáč
„To je ško­da, to kdy­bych věděl, tak při­ne­su svůj sta­rý expe­dič­ní batoh.“ Když lidé loni cho­di­li kolem sta­nu s pou­ži­tý­mi věc­mi během tep­lic­ké­ho Fes­ťá­ku, čas­to ješ­tě pro­jekt „Na dru­hý­ho“ nezna­li. Čemuž se nedá divit, jeli­kož minu­le pro­bě­hl tepr­ve pilot­ní roč­ník. O co jde? Nápad je jed­no­du­chý a je win-win na obě stra­ny. Ty se díky horo­ba­za­ru „Na dru­hý­ho“ […]

Jak soudruh Nikititěnko o výkonnostní třídu přišel. Zápis z výjezdního soustředění ve Skaláku

20. 06. 2022 | Ivo Šimurda
Mís­to: Hru­bi­ce, Pan­ťákÚčast­ní­ci: sou­dru­zi Micha­len­ko Brych­čov, Niki­ti­těn­ko Kubi­ko­vič, Iva­nič Šimur­da­jevÚčel: pro­pa­ga­ce soci­a­lis­tic­ké­ho spor­tu a zejmé­na „Vyso­čin­ské meto­di­ky OPK“ (oje­be­me přes kru­hy), dále pak spl­ně­ní vyty­če­ných výkon­nost­ních tříd Sobo­ta zapo­ča­tá vlas­te­nec­ky na Dra­čím zubu „Čes­kou hra­nou“, neb v „Kausch­ko­vě hra­ně“ nás stop­li sršá­ni. Násle­du­je zříd­ka leze­ný Sar­ko­fág a na něj zříd­ka navště­vo­va­ná Chlumo­va „Vysně­ná ces­ta“ (RP VIIc, pozn. red.) […]
1 2 3 4 5 32